Tous convoca la cinquena edició dels seus premis literaris

Tous, 20 de juny de 2017.L’Ajuntament de Tous, amb l’objectiu de fomentar la cultura i la creativitat literària, ha convocat la cinquena edició dels Premis Literaris Vila de Tous 2017, amb els quals repartirà importants premis en diverses modalitats. Poden participar en el concurs professionals o afeccionats que tinguen més de 18 anys i fins i tot menors amb autorització atorgada pel seu pare, mare o tutor legal. El termini d’inscripció en el concurs serà fins al 31 de juliol de 2017 i les inscripcions hauran de presentar-se en les oficines de l’Ajuntament de Tous o bé enviar-se per correu ordinari.

Hi haurà sis modalitats en lliça: cas de poesia en castellà i valencià, narrativa en castellà i valencià i assaig en castellà i valencià. Tots els premis estan dotats d’un trofeu i 350 euros cadascun, concedits per un jurat que estarà compost per persones relacionades amb el món de la cultura, designats per l’alcaldia a proposta de la delegació de Cultura, entre els quals constarà un cronista de la vila. La presidència honorífica de jurat l’ostentarà la regidora de Cultura i Educació. La fallada es comunicarà als participants amb anterioritat al dia del lliurament dels premis, determinant-se la celebració de la gala el dia 9 de setembre de 2017 als Cines Avenida de Tous.

Els autors poden participar de manera individual o col·lectiva i poden fer-ho en una o més modalitats, així com presentar més d’una obra. En el cas de presentar diverses, s’hauran d’utilitzar sobres separats. En la valoració de les obres literàries presentades es tindrà en compte especialment la temàtica local i comarcal i hauran de ser originals, inèdites i no premiades en altres certàmens. Aquesta última condició haurà de ser justificada amb una declaració jurada de l’autor o autora, que acompanyarà a la documentació presentada.

Les obres no podran sobrepassar en cap cas l’extensió de setze pàgines i els treballs originals s’hauran de presentar per sextuplicat en paper A4 imprès a doble espai, amb lletra Arial o New Roman a 12 punts. De cada obra es presentarà en un CD-ROM amb un arxiu en format pdf i Word i es presentaran sense signar i en sobre tancat sense identificació de l’autor o autora, on si s’escriurà el títol del treball, la modalitat i categoria a la qual opta. A l’interior d’aquest sobre s’inclourà un altre tancat més xicotet amb el mateix títol en la part exterior i en el seu interior constaran les dades personals de l’autor: nom, cognoms, telèfon, edat, adreça completa, compte de correu electrònic i fotocòpia del DNI.

 

Deixa el teu comentari