Alzira acollirà una campanya de donació de sang i informació respecte de la de medul·la òssia el 4 de setembre

El Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana realitzarà una acció especial els propers dies a Alzira. El dimarts 4 de setembre, a més de donar sang, des del Centre de Transfusions s’informarà respecte de la donació de medul·la òssia i es facilitarà el registre en el REDMO (Registre de Donants de Medul·la Òssia).

La campanya de donació de sang i d’informació respecte de la de medul·la s’efectuarà en el Centre Sanitari Integral Alzira II del carrer Hort dels Frares, 60. L’horari serà de 17 a 21 hores.

Es pot obtindre més informació a http://centro-transfusion.san.gva.es/.

REDMO
El Registre de Donants de Medul·la Òssia va ser creat per la Fundació Josep Carreras en 1991 amb l’objectiu d’aconseguir que tots els pacients amb leucèmia (o altres malalties de la sang) que necessitaven un trasplantament de medul·la per a la seua cura i no tenien un donant familiar compatible pogueren accedir-ne a un mitjançant una donació de medul·la òssia procedent d’un donant voluntari no emparentat. Amb els anys, a la medul·la òssia s’afegiren la sang perifèrica i les unitats de sang de cordó umbilical criopreservades en els bancs de cordó umbilical, cosa que facilitava encara més l’accés al trasplantament.

Fins al moment de la creació del REDMO, els pacients espanyols no podien accedir als registres de donants que altres països desenvolupats ja havien creat. Este fet suposava una important limitació per a la cura de molts pacients. La fundació va aconseguir establir mecanismes de col·laboració amb els registres de donants de diversos països europeus i de Nord-amèrica, amb la qual cosa va poder oferir als pacients i als equips metges la possibilitat d’accedir als milions de donants que en aquell moment ja havien prestat el seu consentiment per a realitzar una donació de medul·la en cas que algun pacient de qualsevol lloc del món la necessitara.

El ple desenrotllament del REDMO es va aconseguir en 1994 amb la seua integració en la xarxa assistencial pública del Sistema Nacional de Salut, per mitjà de la firma del primer Acord Marc entre l’entitat i el Ministeri de Sanitat. En el dit acord s’establix que REDMO és responsable de la gestió de la base de dades dels donants voluntaris espanyols, de la busca de donants compatibles per als pacients espanyols i de la coordinació del transport de la medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical des del lloc d’obtenció fins al centre de trasplantament. Així mateix, establix que REDMO (i amb això la fundació) no pot desenrotllar activitats de promoció de la donació sense l’autorització prèvia de les autoritats sanitàries de cada comunitat autònoma, únics responsables de la dita promoció. El dit Acord Marc s’ha anat renovant periòdicament (2012 i 2015) en consonància amb els avanços científics i els canvis legislatius introduïts en matèria de trasplantament de teixits.

A més, la fundació té subscrits convenis de col·laboració amb totes les comunitats autònomes per garantir la coordinació en les tasques de busca de donants no emparentats i obtenció i transport del producte.

REDMO col·labora amb més de 100 hospitals espanyols, incloent els centres de tercer nivell acreditats per a la realització de trasplantaments de precursors hematopoètics de medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical de donant no emparentat. REDMO rep, a més, sol·licituds de busca de donants espanyols compatibles per a pacients estrangers cursades pels registres d’altres països.

Actualment, el Registre de Donants de Medul·la Òssia de la fundació compta amb més de 350.000 donants de medul·la òssia tipificats i més de 70.000 unitats de sang de cordó emmagatzemades. El REDMO està interconnectat amb la xarxa internacional de registres i, per tant, pot accedir als donants voluntaris i a les unitats de sang de cordó umbilical disponibles en qualsevol part del món.

Deixa el teu comentari