La greu sequera pot fer perdre una part important de les pròximes collites en el camp valencià segons LA UNIÓ de Llauradors

La situació és angoixant i a la pèrdua de collita se li suma l’augment dels costos, per la qual cosa LA UNIÓ sol•licita que s’arbitren mesures compensatòries per part de les Administracions Públiques

8 de setembre de 2016.- LA UNIÓ de Llauradors adverteix que la greu sequera, que s’arrossega ja des dels últims tres anys, pot fer perdre a la Comunitat Valenciana una part molt important de les futures collites de vinya, fruita seca, oliveres, cereals i pastures i pot també causar un fort augment de costos en altres cultius de regadiu.

La conjunció de l’absència de precipitacions, les altes temperatures dels últims mesos i la sequera de les últimes tres campanyes afecten de forma molt negativa a tots els nostres cultius i a algunes espècies ramaderes i tot açò tindrà una repercussió directa en la disminució d’ingressos dels llauradors i ramaders.

Aquestes adversitats climatològiques provoquen, entre altres coses, desequilibris fenològics en la majoria de cultius, una intensificació i persistència del període de sequera, calibres de fruita més baixos i fins i tot una possible pèrdua d’arbrat per la mort del mateix. Però també repercuteixen en un increment del nivell de plagues amb el cost associat que suposa la seua eradicació, l’augment de la freqüència de reg i la consegüent pujada del cost energètic, la disminució del nivell dels aqüífers i la salinització dels pous de reg.

Els efectes de la sequera són diferents segons les zones de secà o de regadiu. En aquestes últimes el principal problema és l’encariment de costos de cultiu (major nombre de regs, més tractaments contra les plagues, labors addicionals per a l’aclarit de fruits, etc.,). En les zones de secà els problemes no se centren únicament en la disminució de producció, que en alguns casos superarà el 50%, sinó que podrien tenir conseqüències en la pròxima amb la mort d’arbrat.

En una anàlisi per cultius es detecta que les vinyes es veuran afectades en totes les zones productores amb un descens mitjà de la producció del 30% respecte a la campanya passada, la qual cosa suposarà una collita global en el conjunt de la Comunitat Valenciana de poc més d’1,5 milions de Hl de vi.

La producció de fruita seca també notarà fortament els efectes de la sequera. Així, la d’ametlers podria descendir la seua collita quasi un 40% sobre l’anterior. Cal destacar ja la mort d’arbrat d’ametlers que pot ser fins i tot superior si continua la falta de precipitacions durant les últimes setmanes. El cultiu del garrofer, a més de veure reduïda en més del 30% la seua producció respecte de l’any passat, està tenint greus problemes sanitaris com la caiguda de fulles i la falta d’acumulació de reserves, la qual cosa provocarà efectes negatius en la collita de l’any que ve

El cultiu de l’olivera, si no plou en els pròxims quinze dies, podria patir una campanya catastròfica amb la pèrdua de més del 50% de la producció, deixant la collita de la Comunitat Valenciana en aproximadament unes 15.000 t.

En cereals la pèrdua ha sigut generalitzada en totes les comarques valencianes, encara que de manera diferent segons zones productores, però el minvament de collita oscil•la entre el 20 i el 50% respecte a una campanya normal. Pel que fa a la ramaderia cal destacar la falta de pastures per a la ramaderia extensiva i el consegüent increment de costos en pinsos o els problemes dels apicultors valencians que tindran un descens de la producció de mel d’un 20%.

Els efectes de la sequera també es noten en els cultius de regadiu. En cítrics hi haurà un augment dels costos com és el cas dels energètics en haver d’extraure l’aigua des de major profunditat, l’increment de la freqüència del reg, el major nombre dels tractaments fitosanitaris per la proliferació i intensitat de plagues com l’aranya, el poll roig, o la mosca del mediterrani, etc., i també la necessitat de realitzar aclarits per a obtenir fruites de major calibre. LA UNIÓ estima que aquestes tasques suposaran un augment de més del 10% dels costos habituals.

Pel que fa al caqui els efectes són semblant als cítrics, és a dir un augment de costos per major reg i més tractament fitosanitaris. Les estimacions de LA UNIÓ preveuen que la producció d’aquesta campanya serà d’uns 290.000 t, la qual cosa suposarà únicament un augment del 13% en relació a la campanya a anterior. També s’observen els mateixos inconvenients en la producció d’hortalisses amb un augment dels costos i una menor qualitat per les elevades temperatures dels últims dies.

LA UNIÓ creu que la dramàtica i angoixant situació requereix d’un esforç per part de les Administracions Públiques (Govern central i Generalitat) per a compensar les pèrdues i evitar l’abandó de més explotacions agrícoles. De forma genèrica reclama entre altres mesures:

• Convocatòria urgent d’una Comissió de Seguiment de la Sequera, composta per les entitats representatives dels sectors afectats per a analitzar l’evolució de la sequera i proposar mesures preventives i compensatòries.

• Concessió d’ajudes directes a aquelles explotacions amb danys per sequera pels increments dels costos.

• Concessió d’ajudes d’Estat (ajudes de minimis): 15.000 € per empresa agrària en tres anys. Es poden concedir el primer any o repartit entre els tres. (Reglament (UE) nº 1408/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013).

• Reducció del mòdul en l’IRPF per a les explotacions i activitats agràries afectades.

• Condonació (en cap cas exempció) del pagament de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica corresponent a l’exercici 2016. En tractar-se d’un tribut local, la pèrdua d’ingressos dels ajuntaments i diputacions provincials siguen compensats amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat i, en aquells casos que s’haja realitzat el pagament del mateix, es realitze una tornada de l’import.

• Bonificació del 100% en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social per contingències comunes corresponents al període comprès entre maig de 2015 i agost de 2016, tots dos inclusivament.

• Exempcions per a l’any 2016 del cànon de regulació i tarifa d’utilització de l’aigua establert en la Llei d’Aigües per a les explotacions de regadiu.

• Reducció de les tarifes elèctriques per al reg mitjançant Decret.

• Posada a punt i manteniment dels pous de sequera.

• Establiment d’una línia de préstecs ICO amb interès subvencionat per als afectats per la sequera: explotacions de boví, oví, caprí, equí i porcí en règim extensiu o apicultura, explotacions agrícoles de secà i les de regadiu afectades per la sequera (increment de regs). El termini de tornada serà de cinc anys, amb dos de manca en el pagament del principal i dels interessos, que han de subvencionar-se fins al 75% i sense cost d’avals (assumit per SAECA).

• Condonació de les quotes corresponents a l’exercici 2016 adquirides en la formalització dels préstecs inclosos en l’Ordre 19/2014 de 29 de desembre, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s’establia el procediment per a la concessió de les ajudes destinades a reparar els efectes produïts per la sequera.

• Que es tinga en compte la situació econòmica que la sequera produirà sobre els ingressos agraris a l’hora d’estimar la condició d’Agricultor Actiu en la PAC 2016 i 2017.

Deixa el teu comentari