La Universitat de València aprova els criteris d’adaptació de l’avaluació al sistema no presencial i adjudica ajudes TIC a estudiants

El Consell de Govern ha aprovat els criteris generals que seguirà l’avaluació no presencial, seguint les directrius del Ministeri d’Universitats i de la Conselleria d’Universitats, i recomanacions de CRUE i de les agències de qualitat

             El document recull quasi el 80% de les aportacions traslladades per les organitzacions i sindicats d’estudiants i AGE, referides a la docència i avaluació

             El sistema d’avaluació de cada assignatura es decideix, en el conjunt de les directrius generals establertes pel rectorat, per les Comissions Acadèmiques de Títol (CAT)

             Hi ha una CAT per cada grau (i per cada màster una CCA): són estructures creades pels Estatuts de la UV que tenen la competència d’aprovar les guies docents de cada assignatura

             El 25% dels membres de les CAT de cada grau són representants d’estudiants, que han participat així de la decisió de com ha de ser l’avaluació de cada assignatura de grau

             En termes agregats del conjunt de les votacions a les CAT, el 68% de la representació d’estudiants votà a favor, un 22% s’abstingué, i 9% votà en contra de les addendes que modifiquen els sistemes d’avaluació, continguts, metodologia docent, calendaris i bibliografia de les assignatures, adaptades a la nova realitat no presencial

             En l’avaluació no presencial, a la Universitat de València:

o             S’incrementarà el pes de l’avaluació contínua

o             En els exàmens finals no s’usarà sistemes de reconeixement facial basats en dades biomètriques (‘proctoring’) i l’ús de càmeres s’emprarà sols en exàmens de tipus oral o a l’inici de la prova, per verificar la identitat de qui la realitza

o             Si l’estudiant no disposa d’equipament TIC per poder fer la prova, ha de comunicar-ho al professorat i se li proveirà d’un mecanisme alternatiu d’avaluació

             La UV ha iniciat, amb càrrec a fons propis, un programa específic d’ajudes TIC, a partir de les dades que va recollir en la seua enquesta TIC, i està enviant als seus estudiants que així ho han necessitat:  46 ordinadors,  47 dispositius amb connexió a Internet i 63 connexions de dades

             Des de l’inici de la docència no presencial, s’ha realitzat 37.610 sessions de videoconferència, s’han gravat 7.635 sessions de classe i s’ha publicat un total de 12.743 vídeos com a continguts docents a l’Aula Virtual de la Universitat de València

Comenta la notícia