Benimodo convoca ajudes per costejar les despeses dels estudiants

Benimodo, 3 de març de 2017.L’Ajuntament de Benimodo ha aprovat tres línies d’ajudes econòmiques, previstes en els pressupostos de 2017, amb les que pretén facilitar la càrrega en les famílies dels estudis dels fills i les filles. Tres línies que permetran oferir subvencions a tots els alumnes, des de l’educació infantil fins la universitat o els estudis superiors. És objecte d’esta convocatòria la concessió d’ajudes per als estudiants de Benimodo que estiguen matriculats per al curs 2016/2017 en centres d’ensenyament oficial.

Com a requisits per obtenir les subvencions sols caldrà estar matriculat en centres d’ensenyament oficial i estar empadronat a Benimodo. L’ajuda consistirà en un únic pagament, que es determinarà després d’haver-se resolt totes les sol·licituds i el termini de presentació de sol·licituds serà fins el 31 de març de 2017. Una vegada les sol·licituds hagen estat resoltes definitivament es publicarà un llistat al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’ajuntament, amb la relació dels beneficiaris i la quantitat de l’ajuda. L’ajuntament ha dispost tres línies d’ajudes: una per a alumnes d’Educació Infantil, altra per a l’ESO, FP i Educació Especial i una última per a l’ensenyament no obligatori, cas del Batxillerat, cicles formatius, estudis artístics, estudis professionals i superiors de música i dansa i estudis universitaris.

En cas dels estudis d’ESO o similars i ensenyament no obligatori també s’exigeix que no es compte amb treball remunerat i que el titular del compte bancari siga el titular de l’ajuda. Segons explica l’equip de govern: “Esta corporació, conscient de l’esforç econòmic que suposa per a les famílies costejar les despeses dels estudiants, vol continuar proporcionant ajudes a l’estudi mitjançant esta convocatòria i amb els recursos que disposa, tot i tenint en compte l’austeritat pressupostària a la qual està obligada.  Estes ajudes són per a tots aquells estudiants del poble que fan un esforç per a obtenir una titulació necessària i molt important per al seu futur i que contribueixen a millorar la societat de Benimodo”

 

Deixa el teu comentari