AVAEC sol·licita formar part de l’Observatori de Turisme i Oci de la ciutat de València

L’Associació d’Habitatges de Lloguer per a Estades Curtes de la Comunitat Valenciana considera antidemocràtica la seua exclusió de la participació en les reunions prèvies a la creació de l’Observatori

L’Associació d’Habitatges de Lloguer per a Estades Curtes de la Comunitat Valenciana (AVAEC ) ha presentat aquesta setmana, per Registre d’entrada a l’Ajuntament de València, la seua sol·licitud per a formar part de l’Observatori de Turisme i Oci de la ciutat de València. L’entitat ha sol·licitat formalment la seua integració com a vocal d’aquest Observatori, com a entitat representativa a la ciutat de València del sector de l’habitatge d’ús turístic i amb la finalitat de garantir la pluralitat de totes les entitats implicades en les activitats de l’oci i el turisme.


AVAEC -inscrita en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana i en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes-, ha mostrat, una vegada més, el seu malestar, per haver sigut exclosa de participar en els debats previs a la creació d’aquest Observatori, impulsada per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València, de 30 de juliol de 2021, com un espai de participació social, assessorament i col·laboració d’aquelles activitats relacionades amb l’oci i el turisme que incidisquen en l’ús de l’espai públic, l’habitatge i la convivència veïnal en l’àmbit competencial i territorial d’aquest Ajuntament.


Segons es llig en els antecedents de la citada resolució “Coordinades des de l’àrea d’Alcaldia s’han realitzat diverses reunions per a crear i dotar d’unes normes de funcionament l’Observatori de l’Oci i del Turisme de la ciutat de València, tal com consta en l’acord plenari. Una primera reunió es va realitzar amb diferents delegacions que podrien veure’s implicades. Més tard, i en successives videoconferències, s’han acordat amb organitzacions veïnals i empresarials, unes normes de funcionament per a donar compliment a l’acord plenari de 28 de febrer de 2019”.


Referent a això, AVAEC expressa la seua ‘perplexitat’ davant el fet que, novament, se’ls haja exclòs de poder participar en qüestions que afecten el Turisme a València malgrat ostentar la major representació del sector de l’habitatge turístic a la ciutat. Així mateix, manifesta en el seu escrit de sol·licitud que “aquest comportament no és nou, perquè la nostra associació va ser exclosa dues vegades de participar en el Consell Municipal de Turisme”. En aquest sentit, afig, “aquesta circumstància, la d’excloure i negar de forma reiterada la possibilitat de participar a aquesta organització empresarial en els debats que l’afecten, és totalment antidemocràtica i contravé la Constitució Espanyola, norma suprema que reconeix el dret d’associació en l’art. 22 i afirma el valor de les associacions empresarials per a la contribució a la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis (art. 7)”.


AVAEC té com a fins, entre altres, la defensa dels interessos legítims dels propietaris i gestors d’habitatges a la ciutat de València destinades al lloguer per estades curtes o mitjanes, en qualsevol de les modalitats i qualsevol que siga el seu destí (temporada, turístic, etc..); representar als associats davant l’Administració autonòmica, local, estatal o comunitària per a aconseguir un marc legal i jurídic que permeta el lloguer d’habitatges per estades curtes i mitjanes; informar en matèries d’interés per als associats a fi que puguen donar compliment a les obligacions legals vigents a cada moment; establir un codi de bones pràctiques d’obligat compliment per part dels associats; i altres actuacions que redunden en benefici i interés dels socis.

Deixa el teu comentari