Burjassot rep la concessió de subvenció del programa “T’Avalem Noves Oportunitats”

L’Ajuntament de Burjassot ha rebut en aquests dies la concessió de subvenció del Programa T’Avalem Noves Oportunitats, en desenvolupament del programa mixt d’ocupació-formació “Garantia Juvenil”.

El projecte, que té previst iniciar-se el 30 de desembre d’enguany, es desenvoluparà en un període de dotze mesos, equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a l’aprenentatge, la qualificació i adquisició d’experiència professional als efectes de la qual es dedicarà a formació teòrica un mínim del 25% de la duració del projecte.

Els projectes hauran de desenvolupar exclusivament especialitats dirigides a l’obtenció dels Certificats de Professionalitat complets, impartint-se el nivell 1 de “Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres de jardineria” i el nivell 2 de “Instal·lació i manteniment de parcs i jardins”.

L’alumnat/treballador, la selecció del qual es duu a terme per un grup mixt que farà ús de l’oferta de serveis formatius dirigida al Espai Labora de Burjassot, serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació i l’aprenentatge regulat en l’article 11.2 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i desenvolupat pel Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre.

Les persones destinatàries d’aquest programa són joves majors de 16 anys i menors de 30 que complisquen uns requisits mínims com ara que estiguen inscrites i figuren com a beneficiàries actives en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil; els recollits en la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència; els establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge i els previstos en l’article 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.

Els programes T’Avalem tenen com a objectiu millorar la ocupabilidad de les persones en situació de desocupació que presenten dificultats d’inserció laboral o que pertanguen a col·lectius vulnerables. D’aquesta manera es pretén dotar a les persones participants de les eines necessàries per a facilitar el seu accés al món laboral a través de l’aprenentatge d’un ofici i de l’obtenció d’una formació acreditada.

Deixa el teu comentari