Compromís per l’Alcúdia presenta una moció per a instar al Govern de l’Estat a eliminar la regla de despesa i establir un fons de cooperació per al finançament local

En la moció presentada aquesta setmana es demana:

1- Mostrar la disconformitat amb les polítiques d’austeritat de la Unió Europea i contingudes bàsicament en la regles fiscals de no superació d’un màxim de dèficit públic, no superació d’un màxim de deute i el respecte a la Regla de Despesa, amb la finalitat d’eliminar els límits imposats a la implementació de polítiques socials i mediambientals dins del marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 2030) necessàries per als ciutadans en una situació de crisi sanitària, econòmica i laboral com l’actual.

2- Exigir al Govern de l’Estat que, durant l’exercici  2020, adopte les mesures oportunes per a eliminar la regla de despesa amb la finalitat que els ajuntaments amb superàvit de tresoreria i amb un nivell de deute baix, puguen gastar-lo en inversions i fins i tot despesa corrent a través del pressupost ordinari, possibilitant que les entitats locals puguen invertir tot allò que consideren dels seus estalvis a polítiques de proximitat per a pal·liar la crisi sanitària, sociolaboral i econòmica provocada pel Coronavirus (Covid 19).   

3- Exigir, igualment, al Govern que adopte les mesures oportunes per a facilitar que es puguen aprovar Ofertes Públiques d’Ocupació en funció de la realitat financera de les corporacions locals i no vinculades a la taxa de reposició, eliminant aquesta taxa de reposició,  amb la possibilitat de crear noves places que permeten millorar els serveis municipals i consolidar l’ocupació.

4- Instar al Govern de l’Estat a establir un Fons de finançament Municipal directe igual que ha establert la Generalitat Valenciana, amb una distribució equitativa amb criteris objectius.

5- Instar al Govern que negocie amb la Comissió Europea nous objectius de dèficit, de manera que la seua reducció s’acomode a uns majors terminis temporals i s’aconseguisca mitjançant el foment de l’activitat econòmica i l’increment d’ingressos i no mitjançant la retallada de despesa, necessària donada la situació sociolaboral i de crisi sanitària que estem travessant.

6- Instar al Govern que en cas de no tindre un acord amb la Comissió europea es plantege una reforma interna a l’estat espanyol que passaria per aplicar normes de redistribució de la despesa en funció del deute acumulat per cada administració pública, diferenciant entre estat, autonomies, diputacions i ajuntaments.  

L’exigència de la Unió Europea de garantir l’estabilitat pressupostària que va portar a reformar l’article 135 de la Constitució Espanyola prioritzant el pagament del deute, i la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera que li va seguir i va consagrar els principis constitucionals d’estabilitat financera a través d’una sèrie de normes fiscals que han de respectar les administracions públiques espanyoles amb el pretès objectiu de sanejar les seues finances, provoquen que les tres regles fiscals d’or siguen: la no superació d’un màxim de dèficit públic, la no superació d’un màxim de deute, i el respecte a la “Regla de Despesa”.

Aquesta última “Regla” és un  dels  elements més perversos de la Llei en fixar que cap administració puga incrementar la seua despesa pública més del creixement estimat del Producte Interior Brut (PIB) encara que s’haja complert l’objectiu de dèficit. A més, es tracta d’una regla de caràcter universal i independent de la situació financera de cada institució.

Per exemple, si el PIB a nivell estatal està previst que siga del 2%, l’increment de la despesa computable en l’Estat, una Comunitat Autònoma o un Ajuntament respecte a l’exercici anterior no pot superar el 2%. Això produeix situacions perverses ja que lliga de peus i mans a les administracions i limita la capacitat d’implementar polítiques socials i mediambientals, així, en ajuntaments amb superàvit, es veu constreta la capacitat de despesa i de fer inversions socials i mediambientals necessàries per a la ciutadania.

A això s’uneix que l’actual disseny de finançament local està ofegant als ajuntaments i impedint millores en el benestar de la ciutadania, són els ens locals els responsables de bona part de la política social i de serveis, i als quals se’ls ha exigit un major esforç de contenció fiscal el que ha afectat les polítiques socials bàsiques.

L’actual situació de crisi sanitària requereix d’accions més directes i peremptòries dels municipis, on les limitacions econòmiques que imposa la regla de despesa poden ser una barrera a l’hora de reactivar les economies locals una vegada superada la pandèmia del Covid19, on els municipis requeriran dels superàvits i romanents líquids de tresoreria per a poder injectar fluïdesa i consistència a les afeblides economies de proximitat que s’han vist afectades per aquest dilatat temps de confinament.

Davant aquesta situació, urgeix exigir al Govern de l’Estat que d’una banda negocie amb la Comissió Europea nous objectius de dèficit, i per un altre, que adopte les mesures oportunes per a flexibilitzar la regla de despesa amb la finalitat que els ajuntaments amb superàvit puguen gastar més enllà del que va a créixer l’economia a mitjà termini i per a modificar la norma que fixa el sostre de despesa, límit que marca el Ministeri d’Hisenda per a dissenyar els pressupostos municipals, de manera que es fixe sobre les necessitats futures dels ajuntaments i no sobre el pressupostat en l’exercici anterior.

Per tot això és necessari que s’impulse l’adopció d’una sèrie de línies estratègiques que tinguen com a fi combatre la legislació sobre les referides restriccions pressupostàries, de manera que les diferents administracions públiques puguen posar en marxa les iniciatives necessàries per a millorar el benestar dels i les ciutadanes del nostre país i per a aquesta fi les corporacions locals suposen una capacitat potencial d’acció conjunta molt interessant per a combatre les polítiques de retallada i impulsar el necessari objectiu de modificació del marc legal que les fa possible.

Comenta la notícia