El Consell autoritza una modificació del Reglament Orgànic de la Conselleria d’Agricultura per a una organització més eficaç

El Ple del Consell ha autoritzat la modificació del Decret 158/2015 de 18 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional (ROF) de la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Concretament es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 9; l’apartat 3 de l’article 11; s’estableix una nova redacció per a l’article 16; es modifica el títol i els apartats 2 i 3 de l’article 25, i s’afig un apartat 3 a l’article 26.

Aquestes modificacions vénen justificades per la necessitat d’establir una nova estructuració que permeta una organització més dinàmica, eficaç i eficient de les funcions que té atribuïdes la conselleria.

Per tant, els canvis en l’estructura fins ara vigent es van a produir en tres direccions generals, la d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, la de Desenvolupament Rural i PAC i la de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

Agricultura, Ramaderia i Pesca

S’inclou un nou servei anomenat d’Ordenació Agrària, al que se li encomanen funcions de programació i execució de les activitats tècniques derivades de l’ordenació i millora de les produccions agràries en el marc de la normativa comunitària, incloent les mesures de reestructuració i reconversió de cultius, l’elaboració de plans d’actuació sectorial, mapes de cultius, així com la gestió d’ajudes.
A aquest servei també pertanyeran les competències relatives al foment de la contractació d’assegurances agràries.

D’altra banda, la creació del servei d’Ordenació Agrària comporta la modificació de l’actual servei d’ajudes estructurals, que serà l’encarregat de programar, dirigir, executar i controlar els procediments necessaris per a la gestió d’ajudes comunitàries o nacionals.

Els beneficiaris seran els agricultors i ramaders que el seu objectiu siga modernitzar les explotacions agràries i millorar la seua competitivitat promovent la incorporació de noves tecnologies o la seua adaptació a les exigències del mercat a de la legislació sectorial o mediambiental.

Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna

Amb el propòsit d’aconseguir una organització més eficient, es crea el servei d’Informació i Coordinació Agroalimentària, al que se li encomanen les funcions de divulgació d’informació agrària i alimentària, així com la coordinació de l’assistència que puga resultar d’interès per a la millora professional i empresarial dels operadors econòmics del sector agroalimentari.

També es troba entre les seues funcions el seguiment i la divulgació de disposicions normatives per a l’aplicació de mesures de desenvolupament rural i Política Agrícola Comuna (PAC).

Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

La necessitat de modificació de l’estructura administrativa actual d’aquesta Direcció general ve justificada en el fet objectiu de l’entrada en vigor, en un breu espai de temps, de les modificacions de la normativa europea en matèria de residus, que engegarà el que s’ha denominat com a ‘paquet d’economia circular’.

La seua aplicació pretén modificar la forma lineal de gestió de recursos, per a passar a ser gestionats de forma circular que converteix béns que estan al final de la seua vida en recursos per a altres béns, tancant bucles en ecosistemes industrials i minimitzant residus.

Així, es canvia la denominació del servei de Gestió de Residus, que existeix actualment, i que passa a denominar-se Servei de Residus.

A més, s’inclou com a nova unitat administrativa el Servei de Prevenció, Reutilització, Foment del Reciclatge i Gestió Circular de Recursos, al que se li encomanen funcions de prevenció i minimització de residus, autoritzacions administratives de reutilització preparació per a la reutilització de residus per a convertir-los en recursos, així com la coordinació territorial amb la resta d’administracions implicades en matèria de gestió de residus i recursos, entre unes altres.

Deixa el teu comentari