Cultura aprova el reglament de la Junta de Valoració de Béns del Patrimoni Cultural

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha aprovat el reglament que regula les funcions, la composició, l’organització i el funcionament de la Junta de Valoració de Béns del Patrimoni Cultural Valencià, segons publica hui el DOGV.

Es tracta d’un òrgan assessor de la conselleria en matèria de cultura, que tindrà entre les seues funcions valorar econòmicament els béns culturals que la Generalitat es propose adquirir per a museus, biblioteques, arxius o altres centres de depòsit cultural de titularitat pública, quan aquests no tinguen els seus propis òrgans de valoració.

També s’avaluaran els béns culturals que siguen objecte de donació o de préstec d’ús o comodat en els supòsits previstos en la normativa reguladora del mecenatge. Quan es tracte de béns culturals que no formen part del patrimoni cultural valencià, valorarà, a més, la suficiència de la qualitat de l’obra, que serà acreditada mitjançant l’aportació d’un informe d’experts subscrit per almenys dos dels sis vocals designats per la conselleria en la composició de la Junta de Valoració.

A més, a petició de la direcció general amb funcions en matèria de patrimoni cultural, haurà d’emetre un informe amb caràcter previ a l’acceptació d’herències, donacions i llegats a favor de l’Administració de la Generalitat en relació amb els béns culturals que puguen incloure.

La Junta de Valoració de Béns del Patrimoni Cultural Valencià estarà integrada per huit vocals, designats per la persona titular de la conselleria competent en matèria de cultura, a proposta de les institucions consultives assenyalades en l’article 7.1 de la Llei 4/1998, de patrimoni cultural valencià, entre persones de competència reconeguda en les diferents matèries que són objecte de les funcions de la Junta. Els altres dos vocals seran designats, mitjançant una resolució, per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda.

Deixa el teu comentari