El Consell fa oficial l’acord entre la EPSAR i els ajuntaments de Xest i Xiva per a infraestructures de sanejament i depuració

El Consell fa oficial l’acord entre la EPSAR i els ajuntaments de Xest i Xiva per a infraestructures de sanejament i depuració

S’estima que l’execució del projecte suposa més de 25 milions d’euros i es destinaran més de 600.000 a les expropiacions de terreny 

Les actuacions estan cofinançades a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) 

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la resolució relativa a l’acord, per a l’execució d’infraestructures de sanejament i depuració d’aigua, entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) i els ajuntaments de Xest i de Xiva.

L’acord, al qual va donar llum verda el ple del Consell el mes d’abril passat, permet la participació de la Generalitat, a través de la Conselleria, de la EPSAR i dels dos ajuntaments en el finançament, expropiació dels terrenys i execució de les obres.

En concret, per a la construcció d’una nova EDAR i els col·lectors i estacions de bombament associades, dissenyada per al tractament d’un cabal mitjà de 8.000 m3/dia, mitjançant un tractament de ventilació prolongada tipus carrusel amb eliminació de nutrients, s’estima un import de 25.315.000 euros i 660.000 euros per a les expropiacions.

Totes aquestes actuacions seran cofinançades a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), dins del marc del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

El projecte pretén donar solució a la situació generada, després que les depuradores existents en les localitats de Xest i Xiva s’hagen quedat obsoletes al no disposar d’un sistema d’eliminació de nutrients que permeta garantir l’abocament a zona sensible. De la mateixa manera, tampoc disposen d’un tractament terciari que permeta la reutilització de les aigües depurades, abocant a una zona amb dèficit hídric.

El nou acord de cooperació, permetrà construir una nova EDAR mancomunada per a les aglomeracions de Xest i Xiva, per a la centralització del tractament d’aigües residuals de tot el municipi de Xest i zona urbana de Xiva, en una nova i única depuradora que dispose d’un sistema complet i fiable d’eliminació de nutrients, i que possibilite reutilitzar les aigües tractades.

Amb aquesta actuació s’aconseguirà que l’actual població servida formada per la suma de totes les aglomeracions que es concentraran en la nova EDAR de Xest-Xiva, estimada en 42.337 habitants (dada 2013) complisca els requisits establits per a abocament a zona sensible (eliminació de nutrients), així com dotar al sistema de depuració d’aquesta aglomeració de la capacitat necessària per a assumir el creixement poblacional estimat durant la vida útil de la depuradora.

D’altra banda, permetrà posar a la disposició dels agricultors de la zona un volum anual d’aigua regenerada de 1,6 hm3/any (dada de 2013), complint els requeriments de qualitat establits en el Reial decret 1620/2007, pel qual estableix el règim jurídic de la reutilització d’aigües depurades, aspecte d’especial interés en aquesta zona amb un important dèficit hídric.

Execució del projecte 

La Conselleria, a través de la Direcció General de l’Aigua, iniciarà, tramitarà i resoldrà els expedients d’expropiació forçosa dels terrenys necessaris per a executar les obres de les quals serà titular la Generalitat. La EPSAR s’encarregarà de la redacció, aprovació i finançament íntegre dels projectes de construcció de les obres; contractarà i finançarà la direcció facultativa de la construcció i també contractarà, executarà i finançarà les obres i instal·lacions.

A més, haurà d’anticipar l’import de l’expropiació que es porte a efecte per la Direcció General de l’Aigua. Aquest import serà recuperat per la EPSAR dels Ajuntaments de Xest i Xiva. Correspon a l’Ajuntament de Xest reintegrar a la EPSAR el 56,15% del cost de les expropiacions i al de Xiva el 43,85% restant, d’acord amb els cabals que corresponen a cada municipi.

Deixa el teu comentari