El Consell regula la prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris de la Comunitat Valenciana

La normativa estén les millores obtingudes en la prestació farmacèutica dels centres de titularitat pública a tots els centres

Es regula l’estructura, organització i funcionament per a la prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris

El Ple del Consell ha aprovat un decret que regula l’atenció farmacèutica en els centres sociosanitaris de la Comunitat Valenciana, independentment de si són centres de titularitat púbica o privada.

El decret desenvolupa els principis generals, les estructures i funcions de la prestació farmacèutica establits en la Llei d’Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana (Llei 6/1998, de 22 de juny).

Els principis generals de la prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris són l’equitat farmacoterapèutica, l’accés al tractament més eficient per a un mateix problema clínic, la qualitat en tot el procés farmacoterapèutic i la integració de la prestació farmacèutica de l’àmbit sociosanitari en l’àmbit assistencial.

Les estructures per al desenvolupament de la prestació farmacèutica en aquest àmbit són els serveis de farmàcia dels centres sociosanitaris, amb consideració de serveis de farmàcia hospitalària, i els depòsits de medicaments.

D’aquesta manera, el decret estableix que tots els centres sociosanitaris que tinguen 100 llits o més disposaran d’un servei de farmàcia de centre sociosanitari, llevat que s’establisquen acords que els eximisquen de tal exigència i disposen d’un depòsit de medicaments vinculat a un servei de farmàcia o a una oficina de farmàcia.

Per part seua, els depòsits de medicaments dels centres sociosanitaris són les unitats assistencials, dependents d’un servei de farmàcia o d’una oficina de farmàcia, en les quals es conserven i dispensen medicaments a les persones usuàries d’aquests centres, durant les 24 hores del dia.

En aquells departaments de salut en els quals hi haja centres sociosanitaris o depòsits de medicaments vinculats, els serveis de farmàcia dels centres sociosanitaris hauran de coordinar-se amb les estructures farmacèutiques dels departaments de salut, participant en l’elaboració de protocols i guies pràctiques i garantint la continuïtat fármacoterapéutica per a les persones residents en tots els àmbits assistencials.

Així mateix, s’estableix que els medicaments es dispensaran, amb caràcter general, mitjançant sistemes de dosis unitàries individualitzades per pacient o sistemes personalitzats de dosatge.

També s’estableixen les funcions dels serveis de farmàcia dels centres sociosanitaris i la seua autorització administrativa, així com les condicions, requisits i funcions dels depòsits de medicaments, i la comunicació prèvia a l’inici de la seua activitat.

Deixa el teu comentari