El Departament de Salut de la Ribera ix al pas en relació a l’escrit amb l’assumpte ‘Deficient gestió de personal facultatiu per al període estival 2020’

La plantilla estructural de metges del Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari de la Ribera és, des de l’any 2018, de 36 facultatius. En els dos últims anys sol s’ha produït una jubilació, que ha sigut coberta. Hui dia, només hi ha una persona amb una excedència per cura de fills que no s’ha pogut cobrir per no ser possible trobar facultatius en borsa de treball.

És absolutament fals que s’hagen suprimit els dos circuits que separen als pacients amb simptomatologia respiratòria dels quals no presenten aquest tipus de símptomes en el Servei d’Urgències. Tots dos circuits es mantenen, romanent totalment separats uns pacients d’uns altres. El que s’ha fet és deixar de dedicar un equip específic de professionals per a pacients respiratoris, davant l’acusada disminució d’aquesta mena de pacients en el Servei d’Urgències. En el cas que arriben pacients amb simptomatologia compatible amb COVID, els professionals continuen mantenint totes les mesures de prevenció i d’aïllament dels pacients sospitosos.

El Servei d’Urgències de l’Hospital d’Alzira ha contractat com a reforç per a estiu a 5 facultatius, 3 dels quals no tenen realitzada la residència, tal com es fa en la majoria dels centres hospitalaris, davant la dificultat de trobar metges especialistes en la borsa de treball. Cal destacar, en aquest sentit, que, hui dia, no existeix l’especialitat de ‘Medicina d’Urgències’.
Aquests 3 metges tenen un contracte de guàrdies per a atendre la consulta ràpida del Servei d’Urgències (això és, per a atendre els pacients que, una vegada han passat per Triatge, són catalogats com a pacients amb patologies banals).

És totalment fals que s’haja disminuït la presència d’un metge adjunt d’Urgències en les guàrdies dels caps de setmana i festius. Els fulls d’anotacions es mantenen exactament igual a les que existien amb anterioritat a la reversió de l’Hospital d’Alzira.

Deixa el teu comentari