El Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes acorden posar als mèdics forenses al servei de les autoritats sanitàries per a lluitar contra el coronavirus

El departament que dirigeix Juan Carlos Campo i les conselleries de Justícia de les comunitats competents en aquesta matèria, en coordinació amb el CGPJ i la Fiscalia, elaboraran una norma comuna sobre prevenció de riscos per a funcionaris judicials en tot el territori de l’Estat.

20 de març de 2020.- El Ministeri de Justícia, i les conselleries de les 12 comunitats autònomes amb competències transferides en aquesta matèria, han constituït hui mitjançant videoconferència, la Comissió de Coordinació de Crisi de l’Administració de Justícia per a la lluita contra el coronavirus, donant així carta de naturalesa al mecanisme de coordinació reforçada en què conselleries i ministeri porten participant i treballant activament durant les últimes dues setmanes. Aquest mecanisme de coordinació té per funció consensuar actuacions per a l’adequada prestació dels serveis essencials durant la crisi del Covid-19 per part dels funcionaris de l’Administració de Justícia. Per Ordre Ministerial del Ministeri de Sanitat publicada hui, aquest fòrum, que aquest matí ha celebrat la seua quarta reunió, ha adquirit caràcter formal.

En consultes amb el Consell General del Poder Judicial i la Fiscalia General de l’Estat, la nova Comissió ha acordat en el dia de hui posar a la disposició de les autoritats sanitàries –és a dir, del Ministeri de Sanitat i de les autoritats sanitàries autonòmiques- els serveis dels 765 mèdics forenses que no estiguen prestant serveis essencials en l’Administració de Justícia. En l’exercici de la seua funció, aquests professionals exerceixen funcions sanitàries de diagnòstic, atenció primària, monitoratge o qualssevol per a les quals estiguen capacitats dins del camp de la medicina.

La Comissió també posa a la disposició de la situació d’alerta sanitària als 180 facultatius, 84 tècnics especialistes de laboratori i 83 ajudants de laboratori adscrits a l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, que poden donar suport en la detecció del Covid-19. Es tracta de personal amb formació especialitzada en la realització de proves PCR (les que s’utilitzen per a la detecció del virus) a temps real.

Sense perjudici de les competències que corresponen al CGPJ i a la FGE, les institucions representades en el nou òrgan –creat a l’empara de l’Ordre 261/2020 del Ministeri de Sanitat- també han acordat establir coordinadament una norma comuna per a tot el territori de l’Estat en matèria de mesures preventives i de seguretat que han d’adoptar els funcionaris de justícia que presten cada dia serveis essencials en matèria de Justícia durant la contenció de la pandèmia. Les diferents administracions s’han compromés a compartir aportacions al llarg del cap de setmana a fi que la nova norma, aplicable en tota Espanya, puga veure la llum el dilluns de la setmana vinent.

Les autoritats amb competències en l’Administració de Justícia representades en aquesta nova comissió, en la qual s’integraran els Col·legis professionals amb competències en matèria de Justícia en la pròxima reunió, han subratllat durant la videoconferència el seu reconeixement i orgull per la labor de tots els professionals –jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de Justícia, funcionaris de Justícia, advocats, procuradors, forenses, psicòlegs, graduats socials i personal de neteja- que, malgrat la instrucció general de romandre en el domicili, acudeixen cada dia al seu treball per a garantir la tutela judicial de tots els ciutadans en un moment tan excepcional com aquest, assegurar que s’apliquen les mesures preventives acordades pel Govern i, en definitiva, mantindre un servei públic imprescindible per a la nostra democràcia i més en situacions crítiques com l’actual.

Gràcies al compromís de totes aquestes persones, l’Administració de Justícia està en grau de garantir per a tots els ciutadans els següents serveis essencials acordats pel CGPJ, Fiscalia i ministeri en diàleg reforçat amb les comunitats autònomes:

1. Qualsevol tràmit judicial que, de no practicar-se, poguera causar un perjudici irreparable.

2. Internaments urgents de l’article 763 de la Llei d’Enjudiciament Civil (internaments no voluntaris per raó de trastorn psíquic).

3. L’adopció de mesures cautelars o altres actuacions inajornables, com les mesures de protecció de menors de l’article 158 del Codi Civil.

4. Els jutjats de violència sobre la dona realitzaran els serveis de guàrdia que els corresponguen. En particular hauran d’assegurar el dictat de les ordres de protecció i qualsevol mesura cautelar en matèria de violència sobre la dona i menors.

5. El Registre Civil pararà atenció permanent durant les hores d’audiència. En particular, hauran d’assegurar l’expedició de llicències d’enterrament, les inscripcions de naixement en termini peremptori i la celebració de matrimonis de l’article 52 del Codi Civil.

6. Les actuacions amb detingut i unes altres que resulten inajornables, com a adopció de mesures cautelars urgents, aixecaments de cadàver, entrades i registres, etcètera.

7. Qualsevol actuació en causa amb presos o detinguts.

8. Les actuacions urgents en matèria de vigilància penitenciària.

9. En l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, les autoritzacions d’entrada sanitàries, urgents i inajornables, drets fonamentals la resolució dels quals tinga caràcter urgent, mesures cautelarísimes i cautelars que siguen urgents, i recursos contenciós-electorals.

10. En l’ordre jurisdiccional social, la celebració de judicis declarats urgents per la llei i les mesures cautelars urgents i preferents, així com els processos d’Expedients de Regulació d’Ocupació i Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació.

11. En general, els processos en els quals s’al·legue vulneració de drets fonamentals i que siguen urgents i preferents (aquells l’ajornament dels quals impediria o faria molt onerosa la tutela judicial reclamada).

12. El/la President/a del Tribunal Superior de Justícia, el/la President/la de l’Audiència Provincial i el/la Jutge/a Degà/a adoptaran les mesures que procedisquen relatives al cessament d’activitat en les dependències judicials en què es troben les seues respectives seus, i tancament i/o desallotjament de les mateixes en cas que procedira, posant-ho en coneixement i en coordinació amb la Comissió de Seguiment competent.

Comenta la notícia