El Ministeri de l’Interior estableix els criteris d’actuació de les Forces i Cossos de Seguretat en el marc del Reial decret d’estat d’alarma

 L’ordre dictada per Grande-Marlaska posa a la disposició dels professionals i de la labor sanitària les capacitats de tots els cossos policials
 També estableix mesures per a garantir la prestació o distribució de serveis i productes essencials per a la ciutadania o per al control dels moviments

15 de març de 2020.- El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dictat una ordre amb la qual s’estableixen els criteris d’actuació per a les Forces i Cossos de Seguretat en relació al Reial decret pel qual es declara la situació d’estat d’alarma.


La resolució mantindrà la seua eficàcia durant tota la vigència del Reial decret i té com a destinataris a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat; els cossos de Policia de les comunitats autònomes i de les corporacions locals i el personal de les empreses de seguretat privada.


L’objectiu d’aquesta ordre és “adequar a l’àmbit competencial del Ministeri
de l’Interior” les mesures contingudes en el Reial decret “en relació amb l’actuació operativa que per a la seua execució hagen d’assumir les Forces i
Cossos de Seguretat de l’Estat”.


En ella s’imparteixen “criteris comuns d’actuació” per a totes les Forces i Cossos de Seguretat, que hauran d’actuar de manera coordinada sota el comandament del ministre de l’Interior, amb l’objectiu de fer complir mesures com el control dels moviments, el suport a les labors sanitàries, garantir el subministrament alimentari i de béns de primera necessitat o assegurar el funcionament de les infraestructures crítiques.


Per a executar aquestes mesures, la resolució assenyala que “la ciutadania té el deure cívic de col·laborar i no obstaculitzar la labor dels agents de l’autoritat en l’exercici de les seues funcions”, i afig que “l’incompliment o la resistència a les ordres de l’autoritat competent serà sancionat conformement al que es disposa en les lleis”.


Totes aquestes mesures s’aplicaran “d’acord amb els principis de proporcionalitat i necessitat, dirigits a protegir la salut i seguretat dels ciutadans i contindre la progressió de la malaltia”.


COORDINACIÓ ENTRE COSSOS


El Reial decret dictat pel Govern estableix que totes les Forces de Seguretat de l’Estat, incloses les autonòmiques i locals, queden sota les ordres directes del ministre de l’Interior per a “la protecció de persones, béns i llocs”.

Precisament un dels objectius de l’ordre dictada per Grande-Marlaska és “garantir una acció concertada de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, els cossos de policia autonòmics, les policies locals i el personal i empreses de seguretat privada, per a la implantació i el compliment, en tot el territori nacional, de les mesures previstes en el Reial decret”.


Assenyala en aquest sentit que “en tots els dispositius de seguretat es potenciarà la col·laboració i coordinació entre els cossos policials amb competència en cada àmbit territorial”. També estableix “la col·laboració del personal de seguretat privada que preste servei en les instal·lacions o serveis afectats”.


A tals efectes, el Ministeri de l’Interior constituirà un Centre de Coordinació
Operativa “que assegure una transmissió permanent i continua d’informació amb les Forces i Cossos de Seguretat, ja siguen estatals, autonòmiques o locals, tant per a la difusió d’ordres i directrius d’actuació com per a la recepció i seguiment de les novetats que es produïsquen”.


SUPORT A LES AUTORITATS SANITÀRIES


L’ordre posa a la disposició de les autoritats i dels professionals sanitaris “aquelles capacitats dels cossos policials que servisquen per a auxiliar a les institucions i als professionals sanitaris davant situacions en les quals aquest auxili siga necessari perquè puga prestar-se assistència sanitària urgent a les persones que ho precisen”.

En aquest sentit, s’indica que “es reforçaran les mesures policials de seguretat tendents a garantir el normal funcionament de centres sanitaris”. Aquest reforç també s’aplicarà “en establiments d’elaboració, emmagatzematge i distribució de productes farmacèutics o sanitaris”.


“Quan resulte necessari en atenció a les circumstàncies, es donaran suport alsdesplaçaments dels serveis sanitaris o d’emergències”, assenyala així mateix la resolució.


LLIBERTAT DE MOVIMENTS


El Reial decret dictat pel Govern introdueix una sèrie de limitacions per a la llibertat deambulatoria dels ciutadans. La resolució dictada per Grande-Marlaska indica en aquest àmbit que les Forces i Cossos de Seguretat “establiran dispositius de seguretat, fixos i mòbils, tant en les vies i espais públics com en la xarxa de transport, i en particular en aquells llocs o franges horàries que específicament es puguen veure afectats per les restriccions que s’acorden, per a assegurar l’observança de les mesures limitatives de la llibertat ambulatòria”.


“En tot cas, en l’actuació de les Forces i Cossos de Seguretat es tindrà en quanta la necessitat de garantir que els ciutadans puguen accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics en cas necessari, així com la de permetre la mobilitat del personal pertanyent a entitats dedicades a la prestació de serveis essencials o al proveïment i distribució de béns i serveis de primera necessitat”, recull l’ordre.


ALTRES MESURES


L’ordre aborda així mateix altres àmbits d’actuació de les Forces i Cossos de Seguretat en aplicació del que es disposa en el Reial decret dictat pel Govern. Els agents, per exemple, hauran de prestar el seu suport “a les mesures destinades a garantir el subministrament alimentari, i d’altres
béns i serveis”.


Assenyala també, entre altres elements, que “es reforçaran les mesures
policials de seguretat tendents a garantir el normal funcionament de les
infraestructures crítiques”. Es duran a terme així mateix tasques de “suport a les mesures restrictives en relació amb l’activitat comercial, obertura d’establiments i actes de culte”.

L’ordre també dedica un apartat a la protecció de la salut dels agents de les Forces i Cossos de Seguretat. “Els funcionaris policials inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordre, independentment del seu cos de pertinença, tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. S’observaran en tot cas les recomanacions i instruccions impartides
en cada cas per les autoritats sanitàries en relació amb la prevenció de la transmissió del coronavirus”, assenyala el text.

Comenta la notícia