El Partit Popular sol·licita que no s’utilitzen productes fitosanitaris no autoritzats en zona urbana

En el passat ple no se’ns va donar resposta sobre el producte utilitzat el qual, segons el registre de productes fitosanitaris, és tòxic

En el passat ple de data 26 de juny, des del Partit Popular plantegem al regidor de Serveis Públics una pregunta sobre la utilització d’un herbicida no autoritzat en sòl urbà. Aquest herbicida està catalogat com molt perillós en el registre de productes fitosanitaris.

Des del Partit Popular alertem de la pràctica de l’ús de productes molt perillosos per al medi ambient com el Spotlight Plus tot això després d’haver menyspreat l’ús de glifosato que sí que està autoritzat el seu ús en parcs i jardins el qual es desactiva davant el contacte en el sòl.

En la sessió plenària, es va fer lliurament per part dels populars, un dossier a cadascun dels grups polítics que integren el consistori amb documentació del producte i fotos de la utilització del mateix en el nucli urbà.

En la sessió plenària no se’ns va donar resposta sobre el producte pel que esperem una contestació convincent a les preguntes plantejades pel nostre grup sobre aquest tema, ja que si no, ens veurem obligats a prendre les mesures oportunes posat que no és la primera vegada que des del Partit Popular alertem de l’ús de productes fitosanitaris no autoritzats en parcs i jardins, és a dir, en la zona urbana. És un producte que s’utilitza en camins i vies fèrries on no hi ha reg i allunyat de les masses d’aigua superficial.

No és de rebut que els integrants del pacte de la Vila, que fan bandera de l’ecologisme, acaben usant productes molt tòxics per al medi ambient de forma indiscriminada sense donar cap mena d’explicacions.

Deixa el teu comentari