El PP planteja en 72 esmenes deduccions de fins a 600€ per despeses de material contra el COVID, reduir alts càrrecs i evitar tracte de favor a familiars

GPP defensa la limitació d’alts càrrecs de la Generalitat en 89 persones i personal eventual en 74

· Hi ha referències a la prohibició de contractes menors si hi ha relació afectiva o de consanguinitat amb qualsevol dels membres del Consell

· Proposa la derogació de la Llei de plurilingüisme i l’eliminació de l’Institut Valencià d’Estadística

· Planteja deduccions de 600 euros per cada fill nascut o adoptat, 750 si es tracta del segon i 900 si es tracta del tercer o successius

El Grup Popular en Les Corts (GPP) ha registrat 68 esmenes parcials a l’anomenada Llei d’Acompanyament, el termini de presentació del qual acabava hui, entre les quals es troben deduccions fiscals de fins a 600 euros per les despeses derivades de la compra de gel i màscares, reducció d’alts càrrecs i assessors, propostes per a frenar la imposició lingüística, deduccions per fill de fins a 900 euros i mesures per a evitar els tractes de favor a familiars en el que té a veure amb la contractació pública.

Entre les esmenes figura una d’addició per a la delimitació del número de personal eventual i alts càrrecs de la Generalitat. L’esmena assenyala que, en tant que la Comunitat Valenciana no complisca l’objectiu d’estabilitat pressupostària fixat pel Govern d’Espanya, el màxim d’eventuals es fixarà en 74 llocs i el d’alts càrrecs no podrà excedir d’un màxim de 89.

A més, el PP proposa deduccions en el tram autonòmic de l’Impost de la Renda a les Persones Físiques de fins a 600 euros per despeses derivades de la compra de material per a protecció contra el COVID com a gels i màscares. Així, planteja una deducció de 200 euros amb caràcter general per a tots els contribuents, de 300 euros quan siga família nombrosa i de 600 per als treballadors per compte propi subjectes al mètode d’estimació objectiva per al rendiment de les activitats econòmiques. Aquesta deducció serà aplicable mentre dure la pandèmia “sense que l’Administració puga exigir acreditació documental d’aquest”.

Evitar tractes de favor

Una altra de les esmenes d’addició fa referència a la prohibició de contractació menor, per a evitar que no es puga contractar amb la Generalitat ni amb les seues entitats autònomes, entitats de dret públic, empresarial i fundacionals i la resta d’organismes integrants de la Generalitat si hi ha una relació afectiva o de consanguinitat fins a tercer grau de qualsevol dels membres del Consell. Així mateix, figura una esmena de modificació sobre la incompatibilitat d’alts càrrecs, pel qual “no podran subscriure contractes per si mateixes o a través de societats o empreses participades per elles o les seues famílies fins a tercer grau de consanguinitat o segon d’afinitat”.

Deduccions per a famílies

També es fa referència a les mesures fiscals que afecten directament les famílies, com les deduccions per naixement o adopció de fills. Així, s’assenyala que els contribuents “podran deduir per cada fill nascut o adoptat en el període impositiu -600 euros per primer fill, 750 si es tracta del segon, 900 si es tracta del tercer o successius-, i en el cas de parts o adopcions múltiples les quanties abans esmentades s’incrementaran en 600 euros per cada fill”.

En matèria educativa, el PP planteja la derogació de la Llei 4/2018 de 21 de febrer per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià. En matèria d’Habitatge, el GPP demana la derogació del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, per a l’ampliació d’habitatge públic en la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte.

El PP també ha proposat que qualsevol alt càrrec nomenat pel Consell estiga subjecte a la llei d’Incompatibilitats d’Alts Càrrecs i que els membres del Comité Valencià per a assumptes europeus no perceben cap gratificació per l’assistència. Així mateix, el PP proposa la supressió de l’Institut Valencià d’Estadística.

Deixa el teu comentari