El projecte AIRCOV de FISABIO i la UV descarta la presència de SARS-CoV-2 en l’aire interior de la Facultat de Química

L’estudi aborda la presència del coronavirus SARS-CoV-2, altres virus respiratoris, fongs i bacteris en els aerosols
La qualitat de l’aire interior de les aules avaluades és adequada i les mesures de protecció enfront del virus SARS-CoV-2 són eficaços

Els resultats del projecte AIRCOV, que lideren la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) i el Departament de Química Analítica de la Universitat de València (UV), han descartat la presència del virus SARS-CoV-2 en l’aire interior de les aules universitàries.

L’estudi AIRCOV, enfocat a l’avaluació de la qualitat de l’aire interior de la Facultat de Química de la UV, ha investigat la presència del SARS-CoV-2, altres virus respiratoris, fongs i bacteris en els aerosols mitjançant diferents tipus de captadors.

A més, durant els tres dies de mostreig, es van prendre mostres de saliva de 72 alumnes/as i professors/as que es van analitzar mitjançant la tècnica de PCR a temps real. Els resultats de totes aquestes proves han resultat negatives.

“El conjunt dels resultats de l’estudi indica que les mesures adoptades per la facultat enfront del virus que provoca la COVID-19 han resultat eficaces i que la qualitat de l’aire interior a les aules mostrejades s’ajusta als valors recomanats” explica Vicent Yusà, responsable de l’àrea d’investigació en Seguretat Alimentària de FISABIO i professor associat del Departament de Química Analítica de la UV.

L’equip investigador ha utilitzat tres tipus de muestreadores que capten tota la matèria particulada (aerosols). Per a cada dependència es van mesurar, a més, diferents paràmetres químics de la qualitat de l’aire com el CO₂, CO, NO2, matèria en suspensió, formaldehido, humitat relativa i compostos orgànics volàtils (COV).

L’estudi conclou que la qualitat de l’aire de les dues aules estudiades és l’adequada. Solament per al cas del CO₂, alguns compostos volàtils i la matèria particulada es van observar uns certs pics en moments puntuals, sense massa rellevància per a la qualitat de l’aire avaluada al llarg de tota la jornada lectiva.

El projecte pilot efectuat en la Facultat de Química ha validat les metodologies emprades, i els resultats de l’estudi permetran continuar formulant proposades de gestió per a reduir les possibilitats de contagi en espais interiors públics, com poden ser les aules universitàries o els centres d’atenció primària. El grup d’investigació del projecte AIRCOV està liderat per Vicent Yusà (Fisabio-UV), Salvador Garrigues (UV) i Xavier López-Labrador (Fisabio).

Resum tècnic – Resultats projecte AIRCOV

Mostres biològiques: 72 mostres de saliva per a l’anàlisi per PCR de SARS-CoV-2 dels alumnes/as i professors/as. Totes amb resultat negatiu.
Espais avaluats: dues aules de la Facultat de Química de la UV.
Temps de mostreig: tres dies lectius (des de les 08.30h. fins a les 13 h.)
Equips de mostreig utilitzats: a) 1 equip amb filtres de cassettes i b) 2 equips Air-Scan MD-8.
Per al control de la qualitat físic-química de l’aire interior s’han pres mesures amb sensors de: CO, CO₂, *HCHO, NO2, PM i VOCs. Addicionalment, es van obtindre dades de temperatura (ºC) i humitat relativa (RH, %) mesurats de manera contínua.

Deixa el teu comentari