Gavarda consulta a la ciutadania per aprovar la nova ordenança que regularà l’ús de les instal·lacions municipals

Democràcia participativa davant les decisions importants dels municipis. L’Ajuntament de Gavarda ha decidit consultar a la ciutadania per a decidir l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Ús d’Edificis, Locals, Instal·lacions i Espais Municipals, una normativa que afecta a nombroses associacions locals. Els ciutadans, organitzacions i associacions poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de deu dies hàbils, a comptabilitzar des de l’endemà al de publicació de l’anunci en la web municipal, que va ser el dia 25. S’arreplegaran les propostes en les estades de la Casa Consistorial.

Es pretén regular i facilitar l’ús temporal, esporàdic o permanent, individualitzat o compartit, d’edificis, locals, instal·lacions, i espais municipals, per persones naturals o jurídiques, públiques o privades, amb especial atenció a les associacions d’àmbit municipal. Inicialment, els edificis, locals, instal·lacions i espais municipals que es pretenen regular amb la futura ordenança són el Centre Social, la Sala Multiusos i el poliesportiu municipal.

Deixa el teu comentari