La Confederació Hidrogràfica del Xúquer celebra les Comissions de Desembassament de Tardor

Les Comissions de Desembassament de Tardor de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer resol que tots els sistemes d’explotació es troben en situació de normalitat

S’han celebrat en la seu de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer les reunions de les Comissions de Desembassament de tardor corresponents a l’inici de l’any hidrològic 2021- 2022, que es va iniciar l’1 d’octubre, en les quals són presents els usuaris dels embassaments de la demarcació. 

La finalitat essencial d’aquestes Comissions és deliberar i formular propostes al President de l’Organisme sobre el règim adequat de gestió dels embassaments i aqüífers, per a garantir els cabals ecològics i atendre les demandes relatives als drets concessionals dels diferents usuaris. 

En les Comissions de tardor s’han tractat les previsions dels programes d’ompliment dels embassaments, després de l’anàlisi de les dades corresponents a l’any hidrològic finalitzat (en relació amb els anteriors i amb les mitjanes temporals), concloent-se que, gràcies una hidrologia favorable i a la implicació, bon ús i disciplina per part dels usuaris, s’han aconseguit atendre totes les demandes programades, així com s’han aconseguit els objectius fixats a principis d’aquest any hidrològic. 

S’ha informat els usuaris, quant als episodis de precipitacions i la gestió dels embassaments durant aquests, que aquests han complit eficaçment amb la seua funció laminadora i que s’han respectat els resguards estacionals en tots els embassaments, en aplicació estricta de les seues normes d’explotació. 

Així mateix, s’ha informat complidament els usuaris de la situació general de les reserves en aquests, de manera que, en una primera valoració de la situació actual, es preveu que totes les demandes, especialment  les de la pròxima campanya de regs, es compliran sense especials problemes. 

En qualsevol cas, caldrà prestar especial atenció a la meteorologia dels pròxims mesos i a l’evolució dels corresponents indicadors de seguiment de la sequera i l’escassetat (conforme al Pla Especial de Sequera), que, de no situar-se en uns valors normals, podrien motivar la revisió de les previsions d’explotació dels embassaments. 

Actualment, els indicadors de tots els sistemes d’explotació es troben en situació de normalitat quant a sequera prolongada; de la mateixa manera, quant a escassetat, tots estan en un escenari de normalitat, a excepció del sistema Marina Alta, que es troba en estat d’alerta. En funció de l’evolució dels indicadors indicats es podrien programar, en el seu cas, les mesures oportunes d’ajust, que serien plantejades als usuaris en les pròximes sessions de les Comissions de Desembassament. 

Havent persistit durant l’any hidrològic 2020-2021 la situació d’alerta sanitària per la pandèmia Covid-19, s’ha consolidat el format mixt (presencial i telemàtic), la qual cosa ha permés el correcte funcionament de les Comissions. No obstant això, davant la millora observada en les xifres d’incidència i alçament progressiu de les restriccions, en les reunions celebrades ara s’ha constatat una elevada participació presencial.

Deixa el teu comentari