La Policia Nacional activa l’actualització del Pla d’Actuació enfront del COVID19 per a garantir la seguretat en la volta a l’activitat ordinària

  • Les mesures de contingència establides en el Pla seran aplicable a les empleades i empleats públics que presten servei en la Direcció General de la Policia
  • La seua posada en marxa es durà a terme de manera asimètrica ateses les fases de desescalada, en funció de les especials característiques de cada centre de treball i amb la finalitat essencial de garantir una adequada protecció enfront del contagi
  • El document segueix les recomanacions de les autoritats sanitàries i les resolucions dels òrgans de funció pública competents en la matèria

En el dia de hui, la Policia Nacional ha posat en marxa l’actualització del Pla d’Actuació enfront del COVID-19. Amb l’objectiu de garantir la seguretat davant la volta a l’activitat ordinària, la Direcció General de la Policia ha establit unes mesures de contingència que seran aplicable a les empleades i empleats públics que presten servei. La seua aplicació es durà a terme de manera asimètrica ateses les fases de desescalada, en funció de les especials característiques de cada centre de treball i amb la finalitat essencial de garantir una adequada protecció enfront del contagi.

Des que es va tindre coneixement de la crisi sanitària, la Direcció General de la Policia ha dut a terme un seguiment constant de l’evolució del fenomen, prenent les mesures necessàries tant per a protegir als funcionaris d’eventuals contagis, com per a prestar l’ajuda requerida a cada moment per les autoritats sanitàries.

Per tal motiu, el passat 16 de març es va publicar el Pla d’Actuació enfront del COVID-19, un pla general mitjançant el qual s’establien mesures globals per a minimitzar l’impacte de la pandèmia en el col·lectiu policia, enquadrades dins d’aquestes categories: mesures organitzatives, mesures formatives i informatives, mesures higiènic sanitàries i preventives pròpiament dites, criteris operatius d’actuació davant suposats casos de COVID-19 i criteris d’utilització de mitjans de protecció en situacions de risc.

Actualització del Pla d’Actuació

Actualment, tant l’evolució de la pandèmia com les recomanacions de les autoritats sanitàries i les resolucions dels òrgans de funció pública competents en la matèria, fan necessari actualitzar el Pla.

Previsiblement, la progressiva volta a l’activitat en els diferents sectors suposarà un augment del nombre d’interaccions entre la ciutadania i el personal de la Direcció General de la Policia. Això requereix l’adopció de determinades mesures preventives per a garantir la seguretat en la volta a l’activitat ordinària i que, contínuament, seran objecte de revisió i actualització a mesura que avance la gradual i progressiva volta al treball.

El pla es desenvolupa entorn dels següents eixos:

– Volta a l’activitat. S’inclouen les pautes necessàries per a la reincorporació als centres de treball, amb un especial tractament al personal integrat en els col·lectius vulnerables; la flexibilització de jornades i horaris; i l’adopció de mesures organitzatives per a gestionar l’adaptació al Pla per a la transició a una nova normalitat.

– Mesures preventives. Engloba les mesures generals a adoptar en els centres de treball; la distribució d’espais amb la finalitat de garantir el manteniment de la distància de seguretat; les mesures higièniques, que inclouen la necessitat d’extremar la higiene personal i la desinfecció de les àrees de treball; i les mesures d’informació.

– Medidas preventivas a adoptar atendiendo a la clasificación de actividades. Para ello, y con el fin de garantizar un adecuado ajuste entre las medidas propuestas y los riesgos generados en cada una de las situaciones, se han clasificado las actividades en dos grandes grupos: personal sin contacto directo al público y personal que presta su servicio en oficinas de atención al público, que contarán con medidas de seguridad reforzadas. 

– Medidas específicas para determinadas actuaciones policiales. El fin es ajustar la acción preventiva a las circunstancias en las que transcurren determinadas intervenciones policiales, se ha desarrollada un apartado que incluye medidas de prevención a seguir en estas actuaciones por los miembros de la Policía Nacional. 

– Equipos de protección individual. Para su utilización priman los principios de protección colectiva a la individual, siendo su uso -guantes, mascarillas o pantallas de protección facial- subsidiario y complementario respecto a las medidas organizativas y de distanciamiento social. 

-Formación e información. El personal será informado de las medidas implantadas y de las recomendaciones higiénicas, a fin de reducir el riesgo de contagio.

Con esta actualización, la Dirección General de la Policía ajusta a los requerimientos de la actual situación las medidas preventivas que hasta ahora se había implantado. De esta forma, se da una respuesta adecuada a los nuevos escenarios planteados, primando la seguridad y la salud de los componentes de la institución policial y de los ciudadanos.

Comenta la notícia