LA UNIÓ presenta un recurs de reposició pel procediment emprat per la Generalitat en la presentació de sol·licituds d’ajudes per als sectors agropecuaris afectats per la Covid-19

L’obligació de presentar sol·licituds telemàtiques a les persones físiques o el termini que conclou demà no s’ajusten a Dret segons l’organització

LA UNIÓ presenta un recurs de reposició pel procediment emprat per la Generalitat en la presentació de sol·licituds d’ajudes per als sectors agropecuaris afectats per la Covid-19

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha presentat un recurs de reposició -previ a la via contenciós-administrativa- contra el Decret 59/2020 de 8 de maig, del Consell, d’aprovació de bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la Covid-19.

LA UNIÓ basa la seua argumentació en que la decisió de la Generalitat d’obligar a presentar les sol·licituds d’ajudes, fins i tot per a les persones físiques, de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana no té fonament jurídic. Tampoc que s’establisca el termini de 15 dies hàbils que conclou demà, sense tindre en compte la suspensió de terminis administratius contemplat en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Per aquest motiu, demana que es dicte resolució anul·lant l’obligació del registre telemàtic a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana de les sol·licituds presentades per persones físiques i, per tant, s’òbriga un nou termini de presentació per a aquestes. També demanda que el termini de presentació de sol·licituds es reinicie a partir del dia 1 de juny i durant altres 15 dies hàbils.

Cal assenyalar que de conformitat amb el que es disposa en l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques per a l’exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no. Les Administracions únicament poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a uns certs col·lectius de persones físiques que, per raó de la seua capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius, quede acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris, fet que no es dóna en la totalitat de les persones físiques possibles beneficiàries de les ajudes a explotacions ramaderes afectades per la Covid-19; ajudes a persones productores del sector primari que realitzen vendes al detall per a la creació de canals telemàtics de venda de productes agroalimentaris i ajudes a persones productores primàries que realitzen venda directa en llotges, alhóndigas o al detall de productes agroalimentaris afectades per la Covid-19.

Argumentació jurídica

L’article 47 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Pública és clar en el punt 1.a) quan estableix que els actes de les Administracions Públiques són nuls de ple dret quan lesionen els drets i llibertats susceptibles d’empara constitucional. Però el punt 2 d’aqueix mateix article és encara més explícit quan afirma que seran nul·les de ple dret les disposicions administratives que vulneren la Constitució, les lleis o altres disposicions administratives de rang superior, com és el cas que ens ocupa, quan un Decret estableix una obligatorietat per a la presentació telemàtica d’un document que la Llei 39/2015 exonera.

D’altra part, la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix la suspensió dels terminis administratius, pel que fa a la forma del seu còmput. El Reial decret 537/2020, de 22 de maig, que va acordar prorrogar per cinquena vegada, fins a les 00.00 hores del 7 de juny de 2020, l’estat d’alarma declarat en el seu moment pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària del coronavirus, ha establit també, en el seu article 9, l’alçament des de l’1 de juny per a la represa o el reinici del còmput dels terminis administratius suspesos.

Comenta la notícia