L’Ajuntament d’Alzira requerix a la concessionària de les plaques solars de les cobertes municipals per a la seua reparació, manteniment i conservació

La Junta de Govern Local ha aprovat requerir a l’empresa concessionària Inversiones Solares Alzira, S.L. perquè procedisca a la reparació, manteniment i conservació de les cobertes del Pavelló Poliesportiu Fontana Mogort i de l’edifici destinat al Departament Municipal d’IDEA.

Este acord es pren en compliment del que disposa el Plec de clàusules administratives de la concessió demanial de l’ús privatiu de les cobertes dels edificis municipals per a instal·lar plaques solars fotovoltaiques que es va acordar l’any 2009 i seguint el que disposen els informes d’inspecció emesos per l’Arquitecte Tècnic municipal en data 21 de desembre de 2018 i 4 de gener de 2019, en els que es concreten les deficiències detectades i les actuacions a realitzar per a la seua esmena.

La valoració econòmica de les actuacions a realitzar perquè quede ben consolidada l’edificació en el Pavelló Fontana Mogort i el Pavelló d’Halterofilia, ascendix a 83.862,74 €, dels quals corresponen 48.002,21 € a l’empresa concessionària Inversiones Solares Alzira, S.L., i 35.860,53 € a l’Ajuntament.

Respecte a la valoració de les actuacions a l’edifici destinat al Departament Municipal d’IDEA, ascendix a 9.267,21 €, dels quals 6.609,72 € corresponen a l’empresa i 2.657,49 € a l’Ajuntament.

L’alcalde, Diego Gómez, declara que “ens hem vist obligats a adoptar este acord després d’haver-nos reunit la regidora d’Esports, Aida Ginestar i jo mateix fins a tres vegades en els últims mesos amb els responsables de Inversiones Solares Alzira, S.L. i comprovar que no han fet cas als requeriments orals per acomplir els Plecs de la concessió administrativa.”

L’empresa concessionària disposarà d’un període de 10 dies d’audiència que no interferix en el termini d’un mes per a atendre este requeriment. Si passa el mes i l’empresa no atén el requeriment, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària.

També seran objecte d’estudi tècnic la resta de cobertes d’edificis municipals -Pavelló Pérez Puig, Estadi Luís Suñer Picó, Camp d’Esports Venècia, Piscina Municipal Coberta, i Mercat d’Abastos- subjectes a concessió demanial a fi de detectar les possibles deficiències existents i actuacions a realitzar, que seran comunicades a la mercantil concessionària, perquè igualment procedisca a la seua esmena en la part que li corresponga.

Per últim, s’advertix a la concessionària la voluntat d’exigir el rescabalament dels danys i perjuís ocasionats per part de la referida mercantil així com que, en el supòsit d’incomplir reiteradament l’obligació de manteniment i conservació de les cobertes, es procedirà al rescat de la concessió demanial atorgada al seu dia amb les conseqüències jurídiques que comporta.

Deixa el teu comentari