L’Ajuntament de Burjassot amplia a construcció, obra de paleta i veterinàries els sectors que es poden beneficiar de la tercer fase del Pla Resistir

L’Ajuntament de Burjassot ha ampliat, dins de la tercera fase del Pla Resistir, els sectors als quals van destinades les ajudes econòmiques a autònoms i microempreses del municipi l’activitat del qual s’haja vist afectada per la pandèmia de la Covid-19.

Aquesta ampliació afecta a obra de paleta i xicotets treballs de construcció en general, construcció completa, reparació i conservació d’obres civils, construcció completa, reparació i conservació d’edificis, instal·lacions elèctriques en general, instal·lacions de lampisteria, instal·lacions i muntatges, fusteria i serralleria, fusteria metàl·lica i consultes clíniques i veterinàries.

En el cas d’aquests sectors, les ajudes, que es podran sol·licitar del 8 al 22 d’octubre, totes dues dates incloses, de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, PUNXANT ACÍ, es concediran pel règim de concessió directa i podran ser beneficiaris de les mateixes els autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors/as que tinguen la seua seu física i/o domicili fiscal a Burjassot. També podran beneficiar-se de les mateixes les comunitats de béns, societats civils o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, es troben legalment constituïdes i puguen dur a terme activitats empresarials o professionals que motiven la subvenció i que complisquen els requisits estipulats en les bases.

La resolució d’ampliació dels sectors pot consultar-se en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Burjassot, PUNXANT ACÍ i les Bases de la convocatòria general, PUNXANT ACÍ.

La quantia de l’ajuda, prèvia justificació, serà d’una quantitat màxima de 2.000€ per cada autònom, societat civil, comunitat de béns o microempresa amb un màxim de 10 treballadors. En el cas que en una empresa figuren diversos autònoms l’import màxim a percebre serà de 2.000€. Així mateix, es podrà rebre una quantitat addicional de 200€ per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i autònoms.

Les ajudes han d’anar dirigides a cobrir despeses corrents de l’activitat, entesos com aquelles despeses periòdiques indispensables per al desenvolupament i manteniment de l’activitat. Sense caràcter exhaustiu, serien subvencionables, lloguers i rentings, subministraments vinculats al local comercial on desenvolupa la seua activitat comercial, com ara llum, telèfon, aigua, gas, internet…despeses de publicitat, reparacions i manteniment, etc.

Com s’ha assenyalat, les sol·licituds hauran de presentar-se per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot o en les oficines d’assistència en matèria de registre conformement al que es preveu en l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Deixa el teu comentari