L’Ajuntament de l’Alcúdia demana que l’església catòlica i altres confessions paguen l’IBI dels immobles no destinats al culte

L’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar, amb els vots de PSPV i Compromís, i l’abstenció del PP, una moció de Compromís per l’Alcúdia que reclama al Govern equitat i igualtat fiscal, de manera que tant l’Església Catòlica com altres confessions religioses paguen l’IBI dels immobles no destinats al culte.Que l’Església Catòlica o qualsevol altra confessió religiosa no tribute pels locals dedicats al culte és una qüestió de respecte a la llibertat religiosa fàcilment comprensible i justificable, explica la moció aprovada.

En canvi, que activitats econòmiques que desenvolupen aquestes entitats es troben en una situació d’avantatge respecte a altres és clarament injust, perjudica aquelles empreses que tributen normalment per la seua activitat i, a més, pot anar clarament contra el Tractat de Funcionament de la Unió Europea en poder-se considerar com a ajudes il·legals o incompatibles.

L’Església Catòlica està exempta de tributar per l’IBI (Impost de Béns Immobles) arran dels Acords vigents del Regne d’Espanya amb la Santa Seu (1979) -coneguts com a Concordato-. Les confessions jueva, protestant i musulmana també ho estan a través dels respectius Acords de Cooperació (1992).

Aquesta exempció legal, que ha de ser revisada, només està referida a les finalitats vinculades al culte. El problema és que darrere d’aquesta situació lògica i raonable s’amaguen altres situacions clarament discriminatòries i intolerables. Activitats econòmiques evidents com hospitals privats, universitats privades, hotels, oficines, aparcaments públics, residències, pisos, places de garatge, etc., no vinculades al culte i, fins i tot, amb una finalitat lucrativa gaudeixen d’exempcions fiscals com si es tractara de llocs de culte, i entren en clara competència deslleial amb altres negocis que paguen els seus impostos. Aquest benefici fiscal s’ha estès fins i tot a l’exempció del pagament de les taxes municipals establertes pels ajuntaments.

Es fa necessària una reforma urgent de l’actual Llei de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. El motiu és clar: s’ha produït una forta contradicció entre l’equitat i la justícia social fiscal que proclama la Constitució: “Tots contribuiran al sosteniment de les depeses públiques d’acord amb la seua capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just, inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori”.

Per això, l’Ajuntament de l’Alcúdia ha acordat ratificar l’acord que ja va prendre l’any 2012 referent a l’IBI que siga titularitat de l’Església Catòlica, i sol·licita a les Corts Generals i al Govern de l’Estat una reforma urgent en profunditat de la Llei del Mecenatge en el sentit de garantir l’equitat fiscal distributiva per damunt de qualsevol privilegi com exigeix l’article 14 de la Constitució espanyola i l’article 107 del Tractat Fundacional de la UE.

Igualment s’acorda actualitzar el cens municipal dels immobles que estan registrats a nom de distintes corporacions religioses i altres organismes exempts de tributació d’IBI segons la Llei de Mecenatge, amb l’objecte de procedir al seu cobrament, quan la llei ho permeta.

Deixa el teu comentari