L’Ajuntament de Sueca informa la ciutadania sobre les ajudes del Ministeri per situacions derivades d’emergències o naturalesa catastròfica

Després dels episodis de pluges torrencials que vam patir fa uns dies, l’Ajuntament de Sueca vol informar la ciutadania sobre la normativa vigent (els Reials decrets 307/2005, de 18 de març, i 477/2007, de 13 d’abril) que contempla la concessió de subvencions per a casos de sinistres i catàstrofes en relació als danys que afecten habitatges, pèrdua d’estris i comerços, a fi de fer front a despeses d’emergència, etc., que podran sol·licitar-se en el termini d’un mes des de l’endemà a la finalització del succés, sent l’últim dia per a la presentació de les sol·licituds el pròxim 10 de desembre de 2020. 

Estes ajudes del Ministeri de l’Interior són d’aplicació immediata sense requerir de la prèvia declaració de zona afectada greument per emergència de protecció civil. Per a efectuar les sol·licituds correctament, hauran d’utilitzar els models que figuren en l’Orde INT/277/2008, de 31 de gener. Per a més informació es pot accedir a la web de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències: www.proteccioncivil.es, on figuren els impresos, les característiques de les ajudes, els beneficiaris de les mateixes i on poden consultar la legislació. Totes les sol·licituds poden presentar-se telemàticament a través del següent enllaç: http://www.proteccioncivil.es/ayudas/catastrofe-o-siniestro/normativa

Les ajudes per a pal·liar danys materials en habitatges i estris contemplen:   destrucció de l’habitatge, danys que afecten l’estructura de l’habitatge, danys menys greus que no afecten l’estructura de l’habitatge i danys en els estris domèstics de primera necessitat. Els beneficiaris seran les unitats familiars o de convivència econòmica. I els requisits que s’han de complir són: que el mal es produïsca en el seu habitatge habitual; que els seus ingressos estiguen dins d’uns límits establits; que el mal haja sigut causat de manera directa i determinant pel fet catastròfic; per als danys materials en l’habitatge, que es justifique la seua propietat o titularitat jurídica de la seua possessió per algun dels membres de la unitat familiar; i, en cas d’estar assegurat, que la indemnització percebuda no cobrisca la totalitat dels danys produïts. 

De manera individual, també cal recordar que tot ciutadà o ciutadana que haja patit danys per les últimes pluges torrencials té a l’Ajuntament, o en la pàgina web municipal www.sueca.es, un informe meteorològic homologat perquè puga fer les gestions pertinents amb les seues assegurances.

A més, es contemplen un altre tipus d’ajudes per a comunitats de propietaris i per a establiments industrials, mercantils o de propietaris. Els beneficiaris seran les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal, per a danys que afecten elements d’ús comú; les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments degudament registrats a efectes fiscals i amb un nombre d’empleats igual o inferior a 50. Serà imprescindible que es tinga contractada una pòlissa d’assegurança en vigor en el moment de produir-se els fets causants, i que el mal s’haguera produït per algun risc no inclòs en l’assegurança de riscos extraordinaris o en la cobertura ordinària de la pòlissa d’assegurança. 

Deixa el teu comentari