L’Ajuntament de Torrent ajuda als joves que han cursat els seus estudis fora de la ciutat

El CIJ Torrent informa els joves dels requisits per a accedir a les ajudes i del procediment per a presentar la documentació

L’Ajuntament de Torrent, a través del Centre d’Informació Juvenil, ha fet públiques les bases per a la concessió d’ajudes a joves que han estudiat fora de Torrent durant el curs 20/21.


Hi ha, lògicament, uns requisits que han de complir les persones que vulguen sol·licitar aquestes ajudes: no tindre més de 30 anys, estar empadronat a Torrent almenys un any i durant tot el curs acadèmic, i no superar els vint-i-cinc mil euros de renda familiar; més específicament, les bases de la convocatòria assenyalen que els beneficiaris han d’haver estat matriculats durant el curs 20/21, en règim presencial, en un centre oficial autoritzat per la Conselleria d’Educació, i haver cursat estudis de formació professional bàsica, programes formatius de qualificació bàsica, programes de formació ocupacional per a joves amb discapacitat, estudis de formació professional de grau mitjà o superior, estudis universitaris de grau, o estudis d’ensenyaments artístics i musicals professionals o superiors. En el cas de programes formatius de qualificació bàsica i programes ocupacionals per a joves amb discapacitat, els estudis cursats han de comptar amb l’acreditació de la conselleria corresponent. En qualsevol cas, és obligatori per a tots els casos presentar un justificant o certificat de la matrícula, amb data i signatura recent.

El termini de lliurament de la documentació s’estableix entre el 2 i el 30 de juny, i podrà fer-se per dues vies: en Seu Electrònica, amb certificat digital; o bé de manera presencial, entregant els documents en el registre general d’entrada del propi Ajuntament, prèvia sol·licitud de cita.

Per a alguns casos particulars serà necessari a més presentar documents acreditatius de les circumstàncies especials que concorren en els sol·licitants: còpia del document de divorci o separació de pares, i document de custòdia; còpia del document de pàtria potestat o tutoria si eres menor i no estàs amb el teu pare i/o mare; còpia del certificat de minusvalidesa igual o major del 33%, i de germà o germana de 26 o major de 26 anys convivent en la mateixa unitat familiar.

Deixa el teu comentari