L’Ajuntament de Torrent concedirà ajudes directes de fins a 700 euros a pimes, autònoms i comerços locals afectats pel COVID-19

Per a fer front a la crisi econòmica produïda pel COVID-19, l’Ajuntament de Torrent ha habilitat una partida pressupostària d’1.150.000 euros per a ajudar en empreses, comerços locals, autònoms i famílies afectades per aquesta situació. Dins d’aquest Pla de Xoc, el consistori destinarà 900.000 euros en subvencions directes a pimes, autònoms i comerços locals afectats.
L’alcalde Jesús Ros i el regidor de l’àrea d’Economia, Andrés Campos, es van reunir ahir al matí amb representants del teixit empresarial i associatiu de Torrent per a recollir les seues inquietuds i necessitats i acabar així de detallar les bases per a la gestió de les ajudes del “Pla de Xoc contra el COVID-19”, que aquest matí han sigut trasllades a la resta de grups polítics en la comissió econòmica constituïda per a aquesta fi.
La quantia de l’ajuda ascendirà a 700 euros per a les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquestes ajudes l’activitat de les quals es desenvolupe en un local en règim de lloguer i a 350 euros per a la resta, sempre que les despeses objecte de subvenció aconseguisquen aquesta quantitat.

Requisits per a ser persona o empresa beneficiària
Podran ser beneficiàries les persones que reunisquen els següents requisits:
Ser autònom o empresa, en tots dos casos amb menys de 10 treballadors i volum negocie anual o balanç no superior a 2 milions d’euros.
Que l’activitat haja sigut objecte de suspensió com a conseqüència de les mesures establides en els articles 9 i 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març.
Que la citada suspensió no s’haja compensat mitjançant un increment de l’activitat de venda en línia.
Que l’activitat s’haguera iniciat amb anterioritat al 14 de març de 2020 segons dades fiscals i de Seguretat Social oficials d’alta de l’activitat.
Que el domicili fiscal i, en el seu cas, el local comercial es trobe en el municipi de Torrent.
En el cas de les microempreses, constar com a societat limitada, societat anònima, cooperativa, comunitat de béns o societat civil.

L’Ajuntament informarà en els pròxims dies de l’inici de termini de presentació de sol·licituds i el procediment i la documentació necessària per a accedir a aquestes. Una vegada publicades les bases, s’habilitarà el termini de sol·licitud en el model normalitzat habilitat a aquest efecte, que estarà disponible en la seu electrònica de l’Ajuntament de Torrent (www.torrent.es). El mateix s’iniciarà el dia de la publicació de l’anunci de la subvenció en el Butlletí Oficial de la Província.

L’objecte d’aquesta subvenció és minimitzar els efectes econòmics negatius que la situació d’estat d’alarma derivada de la crisi sanitària provocada pel COVID-19 ha ocasionat a les persones físiques i jurídiques que desenvolupen activitat comercial minorista i que reunisquen els requisits indicats, donant-los suport per a fer front a les despeses econòmiques que han de continuar realitzant i relacionats amb la gestió ordinària de la seua activitat. Cal recordar que aquestes ajudes municipals són independents i complementàries a les de nivell estatal i autonòmic que puguen anar anunciant-se.

Deixa el teu comentari