Les empreses de Buirjassot que desenvolupen activitats jurídiques, serveis agrícoles i ramaders i els relacionats amb reparació de vehicles i mecànica, nous beneficiaris del Pla Resistir

L’Ajuntament de Burjassot ha ampliat els sectors que es poden beneficiar de les ajudes econòmiques a autònoms i microempreses del municipi l’activitat del qual s’haja vist afectada per la pandèmia de la Covid-19, en la tercera fase del Pla Resistir.

Aquesta segona ampliació afecta a aquelles empreses que desenvolupen activitats jurídiques, com ara graduats/as socials, serveis jurídics, advocats/as, procuradors/as, notaris/as i altres professionals relacionats amb activitats financeres, d’igual manera, s’inclouen aquells que desenvolupen serveis agrícoles i ramaders, reparació de vehicles, d’automòbils, bicicletes i altres vehicles i els relacionats amb mecànica en general N.C.O.P.

En el cas d’aquests sectors, les ajudes, que es podran sol·licitar del 15 al 28 d’octubre, totes dues dates incloses, de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, PUNXANT ACÍ, es concediran pel règim de concessió directa i podran ser beneficiaris de les mateixes els autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors/as que tinguen la seua seu física i/o domicili fiscal a Burjassot. També podran beneficiar-se de les mateixes les comunitats de béns, societats civils o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, es troben legalment constituïdes i puguen dur a terme activitats empresarials o professionals que motiven la subvenció i que complisquen els requisits estipulats en les bases.

Aquesta segona resolució d’ampliació dels sectors pot consultar-se en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Burjassot, PUNXANT ACÍ i les Bases de la convocatòria general, PUNXANT ACÍ.

La quantia de l’ajuda, prèvia justificació, serà d’una quantitat màxima de 2.000€ per cada autònom, societat civil, comunitat de béns o microempresa amb un màxim de 10 treballadors. En el cas que en una empresa figuren diversos autònoms l’import màxim a percebre serà de 2.000€. Així mateix, es podrà rebre una quantitat addicional de 200€ per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i autònoms.

Les ajudes han d’anar dirigides a cobrir despeses corrents de l’activitat, entesos com aquelles despeses periòdiques indispensables per al desenvolupament i manteniment de l’activitat. Sense caràcter exhaustiu, serien subvencionables, lloguers i rentings, subministraments vinculats al local comercial on desenvolupa la seua activitat comercial, com ara llum, telèfon, aigua, gas, internet…despeses de publicitat, reparacions i manteniment, etc.

Com s’ha assenyalat, les sol·licituds hauran de presentar-se per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot o en les oficines d’assistència en matèria de registre conformement al que es preveu en l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Comenta la notícia