PP Alzira: Moció: Paralització de la LOMLOE i suport i adhesió al manifest de la plataforma “Més Lliures, Més Plurals, Més Iguals”

Bernat Ríos Furió, regidor adscrit al Grup Popular en l’Excm. Ajuntament d’Alzira, presenta segons el que es disposa en el Reglament d’Organització i Funcionament d’Entitats Locals, al ple de l’Excm. Ajuntament d’Alzira, per al seu posterior debat i aprovació la següent,

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En aquests moments s’està tramitant la reforma de la Llei orgànica d’Educació (LOMLOE), una llei que restringeix la llibertat dels pares en l’educació dels seus fills i atenta contra la pluralitat del nostre sistema educatiu, atacant al model d’educació concertada -àmpliament recolzada per les famílies del nostre país- i trencant la complementarietat de xarxes recollida en la Constitució.

El Govern ha exclòs per primera vegada en la història de la democràcia a la comunitat educativa en la tramitació d’aquesta reforma, la qual cosa evidencia la falta de voluntat de l’Executiu d’arribar a acords i consensos tan necessaris en un àmbit tan important com l’educació.

Així mateix, durant aquesta tramitació parlamentària hem conegut la proposta d’acord en el Congrés entre PSOE, Unides Podem i ERC per a eliminar el castellà com a llengua vehicular de l’Educació, una discriminació i un atropellament més de la nostra Constitució en l’article de la qual 3 es recull que el castellà és llengua oficial de l’Estat i que tots els espanyols tenen el dret i el deure de conéixer-la. Existeixen, a més, sentències que han deixat clar que el castellà ha d’usar-se en una «proporció raonable» en l’ensenyament en les Comunitats Autònomes amb llengua cooficial. El Tribunal Constitucional ha afirmat que «és constitucionalment obligat que les dues llengües cooficials siguen reconegudes pels poders públics competents com vehiculares».

La llibertat i la pluralitat han de ser pilars de la nostra societat i la reforma educativa plantejada manca d’aqueix esperit com han alertat docents i pares. La supressió del concepte de la demanda social és un clar atac a la llibertat dels pares per a triar el centre en el que volen educar als seus fills, i la discriminació cap al castellà que comporta l’esmena pactada PSOE, Unides Podem i ERC és una vulneració de la nostra Carta Magna.

Aquests punts al costat d’uns altres han sigut criticats per nombroses entitats i col·lectius ciutadans de docents, famílies, alumnes i titulars de centres que sota la Plataforma Més Plurals han presentat un manifest al qual l’Ajuntament d’Alzira com a mostrai compromís de la defensa de la llibertat educativa i de la pluralitat del sistema educatiu actual ha d’adherir-se. Aquest Manifest exposa que:

• La societat espanyola és diversa i democràtica. Fonamenta la seua convivència sobre els valors de la tolerància i la participació. Per això, l’escola més adequada per a una societat com la nostra ha de ser una escola també plural, gratuïta i universal. Això només és possible si hi ha una diversitat d’escoles amb projectes educatius i pedagògics propis i autonomia dels centres per a dotar-se d’ells i posar-los en pràctica.

L’ensenyament concertat possibilita un model plural, heterogeni i inclusiu. Desitgem una educació pública plural i de qualitat, però això no s’aconsegueix legislant contra l’ensenyament concertat i la seua diversitat de projectes. L’hostilitat que manifesta la LOMLOE cap a l’ensenyament concertat crea un escenari de desigualtat d’oportunitats per a les famílies que desitgen un ensenyament plural assequible a tots.

Defensem la pacífica i harmònica convivència de les tres xarxes: pública, privada concertada i privada. No acceptem que la LOMLOE permeta a les autoritats educatives imposar la distribució de l’alumnat basada en la planificació arbitrària de l’Administració per damunt de necessitats reals d’escolarització manifestades per les famílies.

• L’Estat té igualment l’obligació de finançar adequadament els centres educatius públics i concertats per a garantir la gratuïtat real de tots dos. I aquest finançament, respectant la naturalesa i idiosincràsia de cada xarxa de centres, ha de cobrir les seues necessitats materials i els seus recursos humans en igualtat de condicions, perquè totes dues xarxes han de prestar un servei educatiu d’igual qualitat a l’abast de tots.

A través del control polític de l’educació, estem assistint també a una agressió a la llibertat de consciència en favor de la imposició d’una ideologia laïcista impròpia d’un Estat no confessional. L’assignatura de Religió, que es cursa amb absoluta normalitat en quasi tots els països europeus, és una opció majoritària de les famílies espanyoles que la trien lliure i voluntàriament cada any i la voluntat del qual ha de ser respectada.

La intrusió en la LOMLOE d’un concepte de inclusiónn radical condueix als actuals centres d’educació especial a la seua desaparició malgrat comptar amb un alt grau de satisfacció de les famílies que escolaritzen allí als seus fills. Demanem al Govern una dotació suficient de recursos per a atendre els alumnes amb discapacitat en els centres ordinaris i en els col·legis de educaciónn especial.

• La pluralitat educativa, la llibertat d’elecció de centre i la formació en els valors ètics, filosòfics o religiosos contribueixen a un millor rendiment i desenvolupament integral de la persona. La identificació de les famílies amb el projecte educatiu triat afavoreix una major implicació en l’educació dels seus fills, i les evidències demostren que una major implicació familiar està relacionada amb un millor rendiment escolar, especialment dels més desfavorits.

Millores reals per al personal docent i no docent dels centres. La LOMLOE abandona als professionals de la concertada i d’educació especial al no introduir ni una sola millora que permeta equiparar i millorar les seues condicions. La nova llei d’educació ha de garantir que s’aporte finançament suficient per a millorar les condicions laborals, retribucions i jornada dels docents, personal d’administració i serveis i personal complementari de tots els centres de la xarxa concertada i d’educació especial. Perquè a tots -centres, famílies, docents i alumnes- ens uneix el mateix objectiu: un sistema educatiu més equitatiu, de qualitat i que contribuïsca a una societat millor.”

Per tot això el Grup Municipal Popular formulen les següents:
PROPOSTES D’ACORD
1.-: Instar el Govern de la Nació a paralitzar la tramitació parlamentària de la Llei orgànica de Modificació de la LOE (LOMLOE) a fi de trobar un acord amb la comunitat educativa.
2.-: Secundar i adherir-se al Manifest de la Plataforma “MÉS LLIURES, MÉS PLURALS, MÉS IGUALS”.

Deixa el teu comentari