La reducció de les taxes assoleix el 15% des del curs 2016-2017

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es fixen les taxes universitàries per al curs 2018-19 i en què s’estableix una reducció del 8 % del preu del crèdit en primera matrícula d’ensenyances de grau i màster a les universitats públiques valencianes.

El nou decret suposa reduir les taxes per al curs acadèmic 2018-2019 en un percentatge del 8 % respecte a les establides en el Decret 108/2017, de 28 de juliol, pel que fa als crèdits en primera matrícula, tant de grau com de màster, per a aquells estudis de màster que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades a Espanya, o amb preu equiparable, i per als estudis de màster no compresos en el grup anterior.

A més, es manté l’import de les taxes en els estudis de màster amb preu excepcional, que ve establit per conveni amb altres universitats participants, així com en els estudis conduents al títol de doctor, des de la primera matrícula fins a la quarta matrícula i següents.

La reducció del 8 % de les taxes universitàries se suma a la reducció del 7 % que es va dur a terme en el curs 2017-2018, amb la qual cosa la reducció de les taxes universitàries assoleix el 15 % respecte a les taxes del curs 2016-2017.

Aquesta reducció de preus s’implementa amb una política de subvencions i de beques universitàries que pretén acabar amb les desigualtats socials que es produeixen tant en l’accés (primera matrícula) com en la continuïtat dels estudis universitaris, i que constitueixen dos dels principals eixos del Pla de millora del sistema universitari valencià.

L’objectiu definitiu del Consell amb aquestes mesures és aconseguir que cap alumne deixe d’estudiar a la universitat per motius econòmics.

El decret també estableix que l’import de les tarifes per a la realització d’estudis conduents a títols propis de les universitats serà fixat pel consell social de cada universitat, igual que l’import dels preus per a la prestació de serveis no acadèmics per part de la universitat o per a l’ús o cessió d’instal·lacions universitàries. El règim aplicable a les taxes per a la prestació de serveis acadèmics universitaris serà el que s’estableix en la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer.

Així mateix, el decret possibilita diferents tipus d’exempcions i bonificacions per a l’alumnat que reba beques i altres ajudes a l’estudi a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat o de la Generalitat. En concret, tindran exempcions i bonificacions aquells que obtinguen matrícula d’honor o premi extraordinari de Batxillerat, els membres de famílies nombroses i els que hagen sigut víctimes o familiars de víctimes de bandes armades o d’elements terroristes.

Aquestes exempcions i bonificacions també beneficiaran aquells que es troben en algun dels supòsits d’exempció a què es refereix l’article 148 del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, en els termes i en les condicions establits en l’article mencionat. També tindran dret a l’exempció total de taxes els alumnes que tinguen reconeguda una discapacitat igual o superior al 33 %.

L’import de les taxes aplicable als estudiants estrangers serà el mateix import que s’aplica per als estudiants de nacionalitat espanyola.

Deixa el teu comentari