Sueca sotmet a informació pública el II Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Ciutadania i el Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social

Els dos documents estratègics i el reglament de règim intern de la taula de coordinació intersectorial de prevenció i promoció de la salut, la igualtat i la inclusió s’exposaran a la informació pública fins al 8 de maig

L’Ajuntament de Sueca va aprovar per unanimitat en el darrer plenari del mes de març els documents provisionals del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Ciutadania de Sueca (PIO), el Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social de Sueca (PMICS) i la modificació del reglament de règim intern de la taula de coordinació intersectorial de prevenció i promoció de la salut, la igualtat i la inclusió. Els documents estratègics i el reglament responen al paper que desenvolupen els municipis en el marc de la igualtat i la inclusió per tal d’impulsar i coordinar polítiques i accions en l’àmbit local que contribueixen a avançar cap a una ciutat més igualitària i amb una major cohesió social. Els edictes provisionals dels tres documents estaran a disposició de la informació pública fins al pròxim 8 de maig al web municipal.

El segon PIO de Sueca es configura en huit àrees que contemplen objectius específics i accions a realitzar a partir de cadascuna d’elles. Els huit eixos que estructuren el document són: Formació, ocupació i plans d’igualtat en les empreses; salut, oci i joventut; cultura, festes i esport, educació i corresponsabilitat familiar; serveis socials generals i conciliació; violència sobre les dones i protocol d’actuació; medi ambient, urbanisme i mobilitat; comunicació, sensibilització, associacionisme i participació general.

Pel que fa al Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social de Sueca, instrument que ajudarà a identificar els factors generadors d’exclusió i lluitar contra estos i que regularà l’atenció als col·lectius més necessitats i fomentarà la prevenció de situacions de vulnerabilitat, este s’estructura també sobre sis eixos que definiran el programa. Els sis objectius principals del document són: la inclusió sociolaboral i accés a l’ocupació; la garantia de prestacions, la garantia de protecció de drets i d’accés als serveis públics; la garantia d’equitat territorial i la cohesió social; la promoció de la infància i reducció de l’empobriment infantil i la lluita contra la feminització de la pobresa.

D’altra banda, el nou reglament de la taula intersectorial de prevenció ha estat modificat per tal d’aprovar la inclusió d’un major nombre d’àrees dins del departament d’acció social municipal i garantir, alhora, el correcte seguiment i avaluació de tots els plans i comissions que es convoquen dins de la seua estructura.

Els documents, els edictes dels quals van ser publicats en el BOPV núm. 56 de 21 de març de 2019, poden consultar-se ja als apartats de Serveis Socials i Igualtat del web www.sueca.es i al departament d’Agent d’Igualtat, a les dependències de Serveis Socials. Passat el termini d’informació pública, els tres documents s’entendran aprovats definitivament a tots els efectes, segons marca la legislació vigent.

Deixa el teu comentari