Suspensió de les activitats educatives per les fortes pluges a Carlet

Vistes les fortes pluges que estan produint-se al llarg del dia i les previsions meteorològiques per a esta vesprada i per al dia de demà, l’Ajuntament de Carlet, després de les consultes prèvies efectuades tant a la comunitat educativa, com a la policia local, com als serveis de protecció civil autonòmics considera oportú adoptar les mesures necessàries per evitar riscos per a la població i, especialment a la població infantil.

A fi de garantir la seguretat de les persones es considera convenient suspendre les classes i ordenar el tancament de les instal·lacions educatives i esportives del municipi, des de la vesprada del dia 18 d’octubre fins al dia 19 d’octubre del 2018, inclòs.
En ús de les facultats conferides per la legislació de règim local, resolc:

Primer.- Suspendre l’activitat educativa a la població de Carlet per a la vesprada de hui dijous 18 d’octubre de 2018 a partir de les 14:00 hores i del divendres 19 d’octubre de 2018 durant tot el dia.

Segon.- Suspendre l’activitat esportiva i la realització d’activitats esportives al aire lliure o en recintes municipals i, a l’efecte, es tancaran les instal·lacions esportives municipals des de les 14:00 hores del dia 18 d’octubre fins a les 24:00 hores del dia 19 d’octubre del 2018.

Tercer.- Sol·licitar a tota la població que preste atenció a totes les alertes que puguen emetre’s des de l’Ajuntament de Carlet o des del qualsevol altre servei d’emergència i protecció civil a través dels distints canals (pàgina web, xarxes socials, etcètera).
Així ho mana i signa l’alcaldessa, Maria Josep Ortega Requena, de la qual cosa com a secretari accidental, Antonio Rubio Martínez, done fe, a Carlet, a la data de la signatura.

Deixa el teu comentari