Vox Alzira: Moció per a la declaració de Fernando Simón Soria com a persona non grata de la Ciutat d’Alzira

Sr. Ricardo Belda Valiente, Portaveu del Grup VOX a l’Ajuntament d’Alzira, com a representant d’aquest, mitjançant el present escrit i en l’ús de les atribucions que em confereix i a l’empara del que s’estableix per la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de la Llei 8/2010 , de la Generalitat Valenciana, de règim Local de la Comunitat Valenciana, i l’RD 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de l’Ajuntament per al seu debat i posterior aprovació, la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ara es compleix un any de quan començàvem a ser conscients de la gravetat del virus COVID-19 en veure les notícies que ens arribaven des de la Xina i posteriorment des d’Itàlia.

Van ser moltes les alarmes i indicadors que feien presagiar una catàstrofe sanitària i social de dimensions descomunals, però al nostre país assistim atònits a la relativització i el negacionismo d’aquesta pandèmia per part del nostre govern amb la inestimable ajuda de les seues palmeros i portaveus.

Vam veure com la influència en els mitjans de comunicació dels fons de l’Estat van silenciar el problema (era una grip una mica més forta) que se’ns vènia damunt amb la condició de no suspendre les manifestacions nazi feministes d’aquell fatídic 8-M, “se’ns va la vida en això”.

Després ja ens va vindre damunt el desastre que tots coneixem i les conseqüències que al nostre país ha causat aquesta grip. I en el centre de tota manipulació social, d’aquest desastre de gestió i del pitjor Govern a nivell mundial per a contindre la crisi va emergir un personatge que ha brillat per la seua incompetència quasi més que Pedro Sánchez en tot això, aquesta persona és Fernando Simón, director d’emergències del Ministeri de Sanitat que deia:

“No hi haurà més enllà d’algun cas a Espanya”
Anteposant la seua ideologia alineada amb el Govern d’extrema esquerra a la seua labor professional, amb les seues decisions ens ha posat en greu risc a tots els espanyols, ha prevalgut la seua ideologia abans que l’acompliment de les seues funcions i no hi ha un solo col·lectiu del ram sanitari que done suport a la seua gestió al capdavant d’aquesta crisi.

“No hi ha problema a anar a les manifestacions del 8M. De fet, deixaria anar a mi fill”. Amb frases com aquesta va ajudar, inconscientment, l’extensió de la pandèmia, ha sigut una gestió, la seua, plena de mentides i sense base científica en moltes de les seues afirmacions.

Han sigut incomptables les ficades de pota d’aquest senyor al capdavant de la gestió de la crisi i com a colofó es va atrevir fins i tot a fer broma amb el treball de les infermeres fent acudits fora de to, per tot l’exposat el Grup Municipal de VOX Alzira presenta la següent proposta d’acord:

PROPOSTA D’ACORD

Que el Ple de l’Ajuntament declare persona senar grata de la ciutat d’Alzira a Fernando Simón Soria

Deixa el teu comentari