La Sindicatura de Comptes realitza la primera auditoria a les Corts Valencianes

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha lliurat hui a les Corts Valencianes la primera auditoria realitzada sobre les seus comptes generals corresponents à l’exercici 2015.
L’informe ofereix una vintena de recomanacions per a millorar la gestió administrativa i posa de manifest alguns incompliments de la normativa en matèria de personal i contractació.

L’auditoria financera indica l’existència de dos llocs de treball temporals per a la realització de funcions de gestió parlamentària, ocupats per personal funcionari interí. Ambdós van ser creats per excés o acumulació de tasques i s’han anat renovant mitjançant acords successius de la Mesa. El document recull que aquests acords no s’han ajustat a la limitació temporal que estableix la norma corresponent d’un període màxim de sis mesos, dins d’un període de dotze mesos, i no han sigut objecte de la fiscalització prèvia.

En fase d’al·legacions, les Corts han informat de la creació d’una comissió tècnica per a analitzar les reformes que calguen en l’organització administrativa de la Institució i resoldre, entre d’altres, el problema relatiu a l’ocupació interina.

L’Informe considera incidències per altes i baixes en nòmines que no han sigut objecte de fiscalització prèvia per part de l’interventor, fet que incompleix les normes de les despeses que es financen amb càrrec al pressupost de les Corts.

El document que hui ha lliurat la Sindicatura de Comptes assenyala incompliments en la contractació de determinats serveis efectuada en exercicis anteriors i que va seguir vigent durant 2015. Així mateix, l’Informe també destaca pagaments a proveïdors que superen el termini màxim previst.

La primera auditoria sobre els comptes generals de les Corts inclou vint-i-dues recomanacions per a millorar la gestió administrativa referides al control intern i comptabilització, gestió de personal, de despeses corrents i inversions, de transferències corrents, tresoreria i d’altres.

En fase d’al·legacions, les Corts han manifestat la seua voluntat de realitzar les actuacions pertinents per a complir i dur a terme les esmentades recomanacions, així como implantar-ne algunes ja en 2017.

Deixa el teu comentari