LA UNIÓ de Llauradors estima les pèrdues directes per la sequera en el sector agrícola valencià en uns 165 milions d’euros

logo_unio_nou_val22 de setembre de 2016.- LA UNIÓ de Llauradors estima que la greu sequera que pateix la Comunitat Valenciana ha causat ja pèrdues directes en el sector agrícola per valor d’uns 165 milions d’euros (88,8 en la província de València, 40,3 en la d’Alacant i 35,5 en la de Castelló) segons un informe elaborat per aquesta organització agrària, xifra que pot ser fins i tot bastant superior si no plou en el transcurs de les pròximes setmanes.

Es tracta a més únicament de pèrdues directes en els sectors agrícoles i en el apícola. De no ploure en els pròxims quinze dies caldrà augmentar-les i sumar també als sectors ramaders extensius que poden tenir un sobrecost important en alimentació animal (pinsos) al llarg d’aquesta tardor a causa de l’absència de pastures. En els sectors ramaders integrats o en intensius només hi ha hagut pèrdues per increment del cost de l’aigua.

Els efectes de la sequera són diferents segons les zones de secà o de regadiu. En aquestes últimes el principal problema és l’encariment de costos de cultiu (major nombre de regs, més tractaments contra les plagues, tasques addicionals per a l’aclarit de fruits, etc.,). En les zones de secà els problemes no se centren únicament en la disminució de producció, que en alguns casos superarà el 50%, sinó que podrien tenir conseqüències en la pròxima amb la mort d’arbrat. La sequera provoca entre unes altres coses desequilibris fenològics en la majoria de cultius, una intensificació i persistència del període de sequera, calibres de fruita més baixos i fins i tot una possible pèrdua d’arbrat per la mort del mateix. Però també repercuteixen en un increment del nivell de plagues amb el cost associat que suposa la seua eradicació, l’augment de la freqüència de reg i la consegüent pujada del cost energètic, la disminució del nivell dels aqüífers i la salinització dels pous de reg. La conjunció de l’absència de precipitacions, les altes temperatures dels últims mesos i la sequera afecten de forma molt negativa a tots els nostres cultius i a algunes espècies ramaderes i tot açò tindrà una repercussió directa en la disminució d’ingressos dels llauradors i ramaders.

El cultiu dels cítrics; a causa de la superfície, producció i volum econòmic, és el que majors pèrdues té amb 95 milions d’euros. Les causes són per l’augment dels costos com és el cas dels energètics en haver d’extraure l’aigua des de major profunditat, l’increment de la freqüència del reg, el major nombre dels tractaments fitosanitaris per la proliferació i intensitat de plagues com l’aranya, poll roig, mosca mediterrània etc., i també la necessitat de realitzar aclarits per a obtenir fruites de major calibre. Li segueix per importància de pèrdues l’olivar amb 25 milions d’euros doncs la sequera podria deixar la producció d’aquesta campanya amb menys del 50% que l’anterior, és a dir amb aproximadament unes 15.000 t.

Les vinyes es veuran afectades en totes les zones productores amb un descens mitjà de la producció del 30% respecte a la campanya passada, la qual cosa suposarà una collita global en el conjunt de la Comunitat Valenciana de poc més d’1,5 milions de Hl de vi. Tenen unes pèrdues per la sequera d’uns 18,2 milions d’euros. La producció de fruita seca també notarà fortament els efectes de la sequera. Així, la d’ametlers podria descendir la seua collita quasi un 40% sobre l’anterior i la de garrofa un 30%. Les pèrdues en aquests cultius són de 13,6 milions d’euros.

En cereals la pèrdua ha sigut generalitzada en totes les comarques valencianes, encara que de manera diferent segons zones productores, però el minvament de collita oscil•la entre el 20 i el 50% respecte a una campanya normal i les pèrdues globals són de 4,6 milions d’euros. Pel que es refereix als fruiters, inclòs el caqui, els efectes són similars als cítrics, és a dir un augment de costos per major reg i més tractament fitosanitaris. Les pèrdues quantificades de moment per LA UNIÓ són de 3,7 milions d’euros. També la producció d’hortalisses es veurà afectada amb un augment dels costos i una menor qualitat per les elevades temperatures.

La sequera també ha afectat greument al sector apícola aquesta primavera-estiu amb unes pèrdues de 4,1 milions d’euros i tindrà conseqüències així mateix en la ramaderia extensiva si no plou prompte.

LA UNIÓ creu que la dramàtica i angoixant situació requereix d’un esforç per part de les Administracions Públiques (Govern central i Generalitat) per a compensar les pèrdues i evitar l’abandó de més explotacions agrícoles. De forma genèrica reclama entre altres mesures:

• Convocatòria urgent d’una Comissió de Seguiment de la Sequera, composta per les entitats representatives dels sectors afectats per a analitzar l’evolució de la sequera i proposar mesures preventives i compensatòries.

• Concessió d’ajudes directes a aquelles explotacions amb danys per sequera pels increments dels costos.

• Concessió d’ajudes d’Estat (ajudes de minimis): 15.000 € per empresa agrària en tres anys. Es poden concedir el primer any o repartit entre els tres. (Reglament (UE) nº 1408/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013).

• Reducció del mòdul en l’IRPF per a les explotacions i activitats agràries afectades.

• Condonació (en cap cas exempció) del pagament de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica corresponent a l’exercici 2016. En tractar-se d’un tribut local, la pèrdua d’ingressos dels ajuntaments i diputacions provincials siguen compensats amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat i, en aquells casos que s’haja realitzat el pagament del mateix, es realitze una tornada de l’import.

• Bonificació del 100% en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social per contingències comunes corresponents al període comprès entre maig de 2015 i agost de 2016, tots dos inclusivament.

• Exempcions per a l’any 2016 del cànon de regulació i tarifa d’utilització de l’aigua establert en la Llei d’Aigües per a les explotacions de regadiu.

• Reducció de les tarifes elèctriques per al reg mitjançant Decret.

• Posada a punt i manteniment dels pous de sequera.

• Establiment d’una línia de préstecs ICO amb interès subvencionat per als afectats per la sequera: explotacions de boví, oví, caprí, equí i porcí en règim extensiu o apicultura, explotacions agrícoles de secà i les de regadiu afectades per la sequera (increment de regs). El termini de tornada serà de cinc anys, amb dos de manca en el pagament del principal i dels interessos, que han de subvencionar-se fins al 75% i sense cost d’avals (assumit per SAECA).

• Condonació de les quotes corresponents a l’exercici 2016 adquirides en la formalització dels préstecs inclosos en l’Ordre 19/2014 de 29 de desembre, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s’establia el procediment per a la concessió de les ajudes destinades a reparar els efectes produïts per la sequera.

• Que es tinga en compte la situació econòmica que la sequera produirà sobre els ingressos agraris a l’hora d’estimar la condició d’Agricultor Actiu en la PAC 2016 i 2017.

Deixa el teu comentari