Sueca sol·licita una nova revisió a la baixa dels valors cadastrals

Sueca, 29/11/2017.L’Ajuntament de Sueca ha presentat, de cara a la recta final de l’any, la modificació de les ordenances fiscals que regulen les taxes i els impostos del municipi per a l’any 2018, aprovats en el darrer ple ordinari del mes d’octubre. El consistori ha sol·licitat també al Ministeri d’Hisenda una nova revisió cadastral per tal de rebaixar i ajustar els valors a la realitat actual.

Esta rebaixa podria fer descendir el valor cadastral aproximadament en un 4%. Este és el segon any consecutiu que Sueca sol·licita una rebaixa del valor cadastral, després de comprovar en el passat 2016 que este estava un 50% per dalt del valor de mercat dels immobles. La rebaixa podrà afectar els impostos municipals de l’mpost de Bé i Immobles (IBI) i l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Natura Urbana o plusvàlua.

A més de la sol·licitud de la rebaixa dels valors cadastrals, el consistori ha aprovat modificar el tipus de gravamen d’IBI a aplicar per a l’exercici 2018 al 0,508%. Tot i l’actualització del tipus, esta modificació no suposarà en cap cas un increment de la càrrega fiscal dels contribuents, al contrari, repercutirà en una rebaixa real d’uns cèntims en el seu rebut. La regidora d’Hisenda, Noelia Benedito, ha insistit “l’actualització del tipus no repercutirà, en cap dels casos, en el tribut dels ciutadans. Els veïns de Sueca no pagaran més per l’IBI, tampoc no recaptarem més des de l’Ajuntament amb esta mesura, però és necessària per tal de compensar els ingressos del consistori i mantenir la sostenibilitat financera de l’Ajuntament per donar resposta a la prestació i el manteniment dels serveis públics municipals amb les mateixes garanties”. De la mateixa manera, també s’han actualitzat els tipus de gravamen de la plusvàlua per tal de mantenir el nivell d’ingressos provinents d’este tribut.

El govern local remarca que Sueca és un dels municipis que, fins i tot amb esta modificació, té un dels tipus més baixos d’IBI en comparació amb la resta de pobles del voltant de la comarca, amb un nivell similar de serveis i infraestructures. En este sentit, l’alcaldessa, Raquel Tamarit, ha explicat també que a altres municipis que han baixat l’IBI, els resulta molt més fàcil perquè tenien un tipus molt més elevat. Cal remarcar que el de Sueca està molt ajustat al mínim establert per l’Estat.

La rebaixa dels valors cadastrals també podria arribar a afectar a altres impostos, especialment, l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i l’Impost sobre Successions i Donacions, beneficiant els ciutadans en qüestions molt diverses com ara la sol·licitud de beques i altre tipus d’ajudes.

La regidora d’Hisenda, Noelia Benedito, ha insistit, en tot cas la modificació dels tipus de gravàmens quedaria subjecta i condicionada a l’aprovació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 dins del termini previst legalment o, en el seu defecte, a l’aprovació d’una altra norma habilitant que permeta l’aplicació de l’esmentat coeficient de minoració dels valors cadastrals. En cas contrari, els tipus de gravàmens continuarien sent els vigents en l’actualitat.

D’altra banda, l’Ajuntament de Sueca també ha aprovat alhora la modificació de diferents ordenances fiscals per tal de regular i ajustar els preus públics d’algunes taxes. Entre elles, s’ha aprovat lamodificació de l’ordenança de la taxa per llicència urbanística i ambiental que es reduirà a més de la meitat, de 140 a 60 euros, en el cas de les declaracions responsables d’obres sense projecte tècnic, la majoria d’elles projectes menors, que corresponen a la gran part de les llicències que es sol·liciten al consistori suecà. La reducció d’esta taxa, que es considera que estava excessivament valorada, busca incentivar el compliment de la legalitat i alhora motivar l’activitat econòmica.

Pel que fa a l’ordenança reguladora de la taxa d’entrada de vehicles – guals, esta s’ha adequat per tal que es puguen sol·licitar els guals per mitjos metres, i no per metres com venia fent-se fins ara, per ajustar el pagament de la taxa a la distància real autoritzada.

També es modifica la redacció de l’ordenança reguladora de la taxa de residus sòlids urbans per tal de regularitzar l’aplicació d’una tarifa més beneficiosa per als locals comercials sense activitat que, segons contempla el nou text, hauran d’abonar 38,06 euros, la mateixa xifra que s’imposa a les vivendes, a diferència dels 92 euros que s’imposa als locals comercials en actiu.

 

Deixa el teu comentari