Ajuntament de Carlet: Mesures extraordinàries per a fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19

En data 18 de gener de 2021 s’ha dictat Resolució d’Alcaldia núm. 2021-0135 que transcrita literalment diu: 

“L’Ajuntament de Carlet manté reunions periòdiques amb el personal representant de la Conselleria de Sanitat i de l’Àrea de Salut Pública de la Ribera i obté informació actualitzada de les dades de persones infectades per Covid-19. 

Les darreres dades que Salut Pública ha facilitat a l’Ajuntament de Carlet sobre la COVID-19 al nostre municipi són preocupants i suposen un increment important de la taxa d’incidència per cada 100.000 habitants. 

És per això que l’Ajuntament ha decidit impulsar les mesures següents que estaran en vigor des de les 00.00 h del dimarts 19 de gener (a excepció de la cita prèvia en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i Oficina tècnica) que serà a partir del dimecres 20 de gener) fins a les 24.00 h del diumenge 31 de gener. 

L’Ajuntament sols aplica mesures en aquells àmbits que són de la seua competència i degut a la greu situació que travessa Carlet hem de reforçar les mesures ja adoptades per la Generalitat, que posen fre al procés d’escalada dels casos positius i eviten l’expansió del virus, especialment, a les persones més vulnerables, amb la lògica afectació en el sistema sanitari i hospitalari. 

És fonamental la col·laboració i comprensió ciutadana i el reforçament de la prudència i responsabilitat individual en els comportaments quotidians per frenar el constant augment de la incidència de la malaltia en el nostre municipi.  

L’Ajuntament de Carlet mitjançant la Policia Local i altres cossos i forces de seguretat de l’Estat incrementarà la vigilància en terrasses, parcs, espais públics i privats i impulsarà la tramitació dels pertinents procediments sancionadors amb el major rigor possible. 

Per altra banda, l’Ajuntament continuarà amb la desinfecció i neteja dels espais i instal·lacions públiques. 

Les mesures establertes s’aplicaran en principi per al període esmentat sense perjudici que es puga prorrogar la seua vigència o se n’atenuen algunes si es produirà una millora substancial de la incidència en la població normativa aplicable  

RESOL: 

Primer.- Establir per al municipi de Carlet, les següents mesures addicionals a les adoptades pels órgans competents de la Generalitat Valenciana: 

I.- Tancament de tots els parcs, jardins i zones de jocs infantils o esportives urbanes. 

II.- Tancament instal.lacions culturals (Casa de la Cultura i Teatre Giner) 

III.-Tancament dels espais esportius (Poliesportiu, pavelló cobert) 

IV.-La Biblioteca municipal només estarà oberta per a préstecs i devolucions de llibres i amb la restricció horària establerta.  

V.- Establiment del sistema de cita prèvia en l’Oficina d’atenció al ciutadà i Oficina tècnica de l’Ajuntament. Per tal de sol.licitar cita prèvia el ciutadà ha de fer-ho mitjançant la centraleta de l’Ajuntament (telèfon 962530200). 

Segon.- Es recorden altres mesures adoptades pels òrgans competents de la Comunitat Autònoma (entre altres Resolucions, Resolució de 5 de gener de 2021 de la Consellera de Sanitat i Salut Pública) 

 Tancament perimetral de la Comunitat Valenciana  

 S’avança a les 22.00 h la restricció de la mobilitat nocturna. 

 S’estableix el tancament de l’hosteleria a partir de les 17.00 hores i un màxim de 4 persones per taula. 

 No es pot fumar a la via pública, terrasses, o altres espais a l’aire lliure, quan no es pot mantenir la distància de 2 metres de separació. En tot cas es prohibeix fumar a l’aire lliure en terrasses de cafeteries i bars. 

 Limitacions d’aforaments al 30% en comerços i al 50% en establiments essencials.  

 Es manté en 6 el nombre màxim de persones en reunions socials o familiars. 

Tercer.- Se sol·licita la col·laboració dels professionals de l’hostaleria i del comerç per a garantir el compliment de la normativa i les mesures de prevenció, amb la finalitat d’evitar l’adopció de mesures restrictives de l’activitat econòmica de major gravetat. Recordem als titulars de l’activitat que les carpes hauran de tindre un màxim  de 2 parets, 4 comensals per taula i estarà prohibit fumar. 

Quart.- S’intensificarà el control policial per assegurar el compliment d’estes mesures. L’incompliment de les mesures comportarà l’aplicació de sancions econòmiques. 

Se sol·licitarà la col·laboració d’altres cossos i forces de seguretat de l’Estat per augmentar la vigilància i inspecció del compliment de les mesures adoptades en els respectius acords.


En funció de l’evolució del procés es prendran o s’alçaran les mesures aprovades.  

És imprescindible seguir les recomanacions i complir la normativa. Recordem portar la mascareta de manera obligatòria, respectar la distància de seguretat i llavar-nos les mans de manera freqüent. 

Frenar el contagi depén de totes i tots. 

Cinqué.- Donar trasllat de la Resolució adoptada a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i a l’Àrea de Salut Pública d’Alzira.” 

Carlet, a la data de la firma. 

L’alcaldessa 

Maria Josep Ortega Requena 

Deixa el teu comentari