Carlet ajudarà econòmicament a les famílies de xiquets i xiquetes escolaritzats de 0 a 3 anys

La localitat de Carlet subvenciona a les famílies de xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys. Mitjançant resolució de l’alcaldia número 2019-3024, s’han aprovat les bases reguladores de les subvencions en concepte d’ajudes econòmiques per a finançar parcialment el cost per la prestació del servei d’educació infantil a les escoles infantils del municipi i en altres centres de formació i educació per al curs 2019 – 2020.

Les persones que sol·liciten les subvencions són les que ostenten la representació legal de l’alumnat matriculat a les escoles infantils del municipi o els que compliquen diferents requisits com el d’haver nascut abans del 31 de desembre del 2019, estar empadronat o empadronada en Carlet, trobant-se escolaritzant el curs 2019-2020 al municipi i que la renda familiar no supere els imports marcats en les bases.

Les persones interessades en aquesta subvenció podran presentar les sol·licituds en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Carlet des del moment de la publicació de la convocatòria en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Carlet i fins que transcórreguen vint dies naturals a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Unes ajudes econòmiques per millorar la qualitat de vida i de l’educació dels xiquets i xiquetes carletines.

Deixa el teu comentari