El Consell aprova ajudes per 4 milions d’euros per a les empreses valencianes que han fabricat material sanitari o reorienten la seua activitat en 2020

L’objectiu de la mesura és garantir la producció davant possibles increments de la demanda per futurs rebrots

Se subvencionarà la producció de medicaments, incloses les vacunes, productes farmacèutics, sanitaris i equips hospitalaris i metges, inclosos respiradors i equips de protecció

El ple del Consell ha aprovat, a proposta conjunta de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, les bases que regulen la concessió d’ajudes directes a empreses de la indústria manufacturera valenciana que hagen adaptat la seua activitat durant la pandèmia o reorienten durant aquest any 2020 les seues capacitats productives amb la finalitat de produir a gran escala material sanitari.

L’objectiu és, davant un escenari d’eventuals nous rebrots, adoptar mesures de preparació i resposta, preventives i de protecció de la salut i la seguretat de la ciutadania, així com de salvaguardar el normal desenvolupament socioeconòmic. La finalitat és poder atendre amb garanties un previsible increment de demanda i afrontar l’emergència sanitària davant possibles rebrots de Covid-19.

Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes les empreses amb seu social o establiment de producció en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, que desenvolupen o hagen executat un projecte d’inversió durant la declaració de l’estat d’alarma en alguna de les activitats enquadrades en els epígrafs de la secció C – Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009).

Els projectes subvencionables es correspondran amb la producció de béns relacionats amb la COVID-19, com els medicaments (incloses les vacunes) i tractaments, els seus productes intermedis, els ingredients farmacèutics actius i les matèries primeres; els productes sanitaris, els equips hospitalaris i metges (inclosos els respiradors, la roba i l’equip de protecció, així com les eines de diagnòstic) i les matèries primeres necessàries.

També els desinfectants i els seus productes intermedis i les matèries primeres químiques necessàries per a la seua producció així com les eines de recollida i tractament de dades.

Tots els productes, materials o solucions hauran d’estar en condicions d’ús i aplicació immediata, i degudament autoritzats, registrats, certificats, homologats. A més de complir amb qualsevol requisit administratiu, sanitari o tècnic previ a la seua utilització o posada en servei.

Ajudes a la fabricació i a l’adaptació
Les ajudes subvencionaran tant els projectes d’inversió dirigits a la fabricació d’un producte nou, com a una millora adaptativa manifesta de productes ja en fabricació per l’empresa sol·licitant, en disposició de ser posats en el mercat i directament relacionats amb la lluita contra la COVID-19.

Els productes han de ser resultat final del desenvolupament dels processos implicats en el projecte sol·licitat, sense que siga admissible la mera adquisició i posada en funcionament de béns d’equip.

En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l’aqüicultura. Tampoc podran obtindre la condició de beneficiàries, les empreses que tinguen la consideració de «empreses en crisis» conformement a la definició del Reglament (UE), núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

Les empreses també hauran de disposar d’una plantilla de personal propi de 10 o més persones treballadores i mantindre, almenys, o incrementar aquest número durant el període d’execució del projecte.
Inversió mínima de 100.000 euros

L’import mínim del projecte d’inversió que se sol·licite serà de 100.000 euros, calculat com la suma de tots els costos considerats elegibles que intervenen en el projecte.

L’ajuda consistirà en una subvenció a fons perdut calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables del projecte, aplicant una intensitat d’ajuda del 75% sobre aquests.

En qualsevol cas, el resultat de l’ajuda calculada no podrà ser superior a 400.000 euros. Per part seua, l’import global màxim de les ajudes a concedir per la Generalitat ascendeix a 4.000.000 euros.

Concessió directa per motius justificats

Aquestes subvencions es concedeixen de manera directa per concórrer raons d’interés econòmic, social i humanitari, en aplicació del que es preveu en els articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en l’article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, en virtut de les circumstàncies que van provocar la declaració de l’estat d’alarma en tot el territori nacional mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

L’objecte específic de la subvenció constitueix el fonament per a seguir el procediment de concessió directa i no el de concurrència competitiva.

Les raons d’interés públic que justifiquen l’atorgament directe de les subvencions radiquen en la necessitat de disposar d’una reserva estratègica garantint la cadena de subministrament local de productes sanitaris essencials per a atendre amb immediatesa una possible emergència davant nous rebrots.
Context

L’OMS en el seu document de “Actualització de l’Estratègia enfront de la Covid19” posa en valor el paper de les empreses privades per a garantir la continuïtat dels serveis essencials com la cadena alimentària, els serveis públics i la fabricació de subministraments mèdics, principalment mitjançant la producció i distribució de diagnòstics de laboratori, equips de protecció individual, respiradors, oxigen medicinal i altres equips mèdics essencials, així com el desenvolupament de proves de diagnòstic, tractaments i vacunes.

Durant aquesta crisi ha quedat palesa, que els articles essencials de salut són un bé mundial, i que la pandèmia de Covid-19 ha provocat una escassetat de subministraments essencials com a equips de protecció individual, diagnòstics i productes mèdics, la cadena de subministrament dels quals ha de ser garantida mitjançant el desenvolupament d’una reserva estratègica i producció pròxima i accessible de materials crítics.

Deixa el teu comentari