L’Ajuntament signa un acord de compra venda de la gasolinera de Luis Suñer

L’Ajuntament d’Alzira, d’una banda i els cinc hereus de l’immoble d’altra signen una promesa de venda formalitzada per a l’adquisició de la parcel·la on actualment se situa la gasolinera, ubicada a l’avinguda Luís Suñer

Amb este document contractual els actuals propietaris es comprometen a, una vegada adquirida la propietat que per herència els correspon, alienar en favor de l’ajuntament el ple domini, lliure de càrregues i gravàmens i al corrent del pagament d’impostos

Es tracta d’una parcel·la que ha estat destinada a àrea de servei i gasolinera en el casc urbà d’Alzira, amb una superfície de 473 m2

 En el seu interior existeix una edificació destinada a oficines i magatzem, així com una zona destinada a àrea de servei i gasolinera, amb els seus corresponents depòsits soterranis per a l’emmagatzematge de combustible, que fan que els terrenys es troben contaminats 

Atenent a la taxació tècnica emesa pels serveis tècnics municipals es fixa el preu en 168.000€, al que ja s’han descomptat tasques de descontaminació, a les quals estan obligat per llei el titular de la gasolinera, recuperació del sòl contaminat i demolició

Una vegada formalitzada la compra l’Ajuntament procedirà a la descontaminació i posteriorment la idea és poder habilitar un espai urbà d’us públic destinat a zona verda o àrea de jocs, encara que pel moment la principal finalitat és solucionar un problema que s’arrastra al llarg del temps i ha sigut una de les prioritats d’este equip de govern

Deixa el teu comentari