Orde del dia del ple a celebrarse en Alzira el proper 8 de setembre

PLE NÚMERO 14

En compliment del que es disposa en l’article 46.2.b) i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 78.2 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, vos convoque a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del pròxim dimarts dia 8 de setembre a les 19 hores, per tractar el següent:

ORDE DEL DIA

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

1. Moció del grup polític municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía sobre sol•licitud de revisió de l’impost de béns immobles i valors cadastrals.

INTERVENCIÓ

2. Exp. 2014-26. Comptes de la societat mercantil Alzira Ràdio, SA de l’exercici 2014.

3. Exp. 2014-26. Comptes de la societat mercantil Instalaciones Deportivas Alzira, SA de l’exercici 2014.

4. Exp. 2014-26. Compte general de la Corporació municipal de l’exercici 2014, que integra els comptes i estats anuals de l’Ajuntament d’Alzira i les societats municipals.

SECRETARIA

5. Exp. S-092/80.- Proposta de nomenament de representant de l’Ajuntament d’Alzira en la Mancomunitat de Municipis de la Ribera Alta.

6. Exp. S-060/15.- Moció del grup polític municipal del Partit Popular sobre que no s’utilitze la nomenclatura de Vicealcaldessa en documents públics ni pel gabinet de premsa de l’equip de govern de l’Ajuntament d’Alzira.

7. Exp. S-089/15.- Moció dels portaveus dels grups polítics municipals de COMPROMÍS, del PSPV-PSOE i d’EUPV, per instar la Generalitat Valenciana que els municipis també estiguen presents en la Comissió de Memòria Històrica.

8. Moció del Partit Popular sobre reprovació i sol•licitud de destitució del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

SERVEIS PÚBLICS

9. Exp. 135/13. Designació de representants de la Corporació per a formar part de la Comunitat d’Usuaris de la Ribera del Xúquer.

10. Exp. 131/15. Designació de representants, titular i suplent, per a formar part de la Junta de Govern del Consorci Ribera i Valldigna.

URBANISME

11. Moció presentada per Enrique Montalvá España, regidor del Grup Popular a l’Ajuntament d’Alzira el 29 de juliol de 2015, en què sol•licita l’actualització del protocol d’actuació contra incendis forestals.

12. Exp.1596/15.- Sol•licitud d’inici de l’avaluació ambiental i territorial estratègica per a la modificació puntual núm. 4 del Projecte de Pla Parcial del Sector “Hort de Galvañon” i de l’estudi d’integració paisatgística.

13. Moció dels portaveus dels grups polítics municipals de COMPROMÍS, del PSPV-PSOE i d’EUPV, sobre alliberament de l’AP-7.

Atentament.

L’ALCALDE

Diego Gómez i Garcia

Alzira, 3 de setembre de 2015

Deixa el teu comentari