El Consell autoritza un acord marc per al subministrament d’instal·lacions educatives de caràcter provisional

El Ple del Consell ha aprovat un acord marc per al subministrament d’instal·lacions educatives de caràcter provisional destinades als centres educatius públics de diversos nivells de la Comunitat Valenciana. La proposta de contractació té un valor estimat de 44.979.004, 31 euros.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport té previst dotar determinats centres públics educatius d’espais provisionals per a atendre les necessitats d’escolarització de l’alumnat durant el període d’execució de les obres de construcció i/o remodelació de les infraestructures dels centres.

Per a dur a terme aquesta dotació, la Direcció General de Política Educativa ha proposat la contractació dels subministraments d’instal·lacions educatives provisionals en aquells casos en què, per insuficiència d’espais actuals o per no disposar d’infraestructura adequada, siguen necessàries. L’exigència d’una resposta immediata fa que la Conselleria considere oportuna aquesta contractació.

Aquest acord marc té per objecte fixar les condicions a les quals s’ajustaran els contractes individuals que la Conselleria convocarà, així com establir els procediments d’adjudicació d’aquests.

Els contractes versaran sobre el subministrament, el muntatge, la posada en funcionament, l’arrendament, el manteniment, el desmuntatge, la retirada d’instal·lacions i la reposició del solar al seu estat inicial. El procediment de licitació previst és el procediment obert amb adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa. L’execució es durà a terme al llarg dels exercicis de 2018 a 2022.

Deixa el teu comentari