Tous aprova ajudes de fins a 50 euros per alumne per a pagar els llibres de text

15107300_1196605077092768_4221939930009846436_nTous, 18 de novembre de 2016.L’Ajuntament de Tous ha demostrat ser, en els últims lustres, un dels consistoris que més ajudes ofereix als seus veïns i veïnes. L’ens local ha aprovat ara una línia d’ajudes econòmiques amb la qual pretén facilitar a les famílies la compra dels llibres de text en els diferents nivells educatius. Així, l’últim ple municipal va decidir la concessió de 30 euros de subvenció per als estudiants que cursen el segon cicle d’educació infantil i 50 per als alumnes de batxillerat.

Aquesta quantitat per alumne i per curs acadèmic. Podran sol·licitar les ajudes els alumnes de les citades etapes que complisquen els requisits d’estar empadronada la persona declarant de la sol·licitud d’ajuda i l’alumne en el municipi de Tous amb una antiguitat mínima de l’1 de gener de 2015 i continuar empadronats en el moment d’atorgar-se l’ajuda; estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’ajuntament i estar degudament matriculat en el centre educatiu, confirmant escolarització i l’assistència regular al centre.

Les sol·licituds es presentaran pel pare, mare o tutor legal que ostente la representació del menor i es tramitarà en el registre municipal de l’ajuntament. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà del 15 de novembre a 15 de desembre de 2016 i les bases es troben publicades a la pàgina web de l’Ajuntament de Tous.

Deixa el teu comentari